Akvaryum Nedir? Akvaryum Bakımı ve Hakkında Bilinmesi Gerekenler

0
41

4390_zko_teardrop-300x197Besleni?i ve temizli?i aç?s?ndan kolay gibi görünen bal?klar?n akvaryum bak?m? belirli sürelerde yap?lmal?d?r.Bal?klar?n ya?ad??? alana göre bu süre farkl?l?k gösterebilir. Örne?in, küçük bir fanusta besledi?imiz bal?klar?m?z için suyun de?i?me süresi ve fanus temizli?i 2 ila 3 gün aras?nda de?i?mektedir. De?i?mesi gereken suyun 1 gün dinlendirilmi? olmas?na özen göstermeliyiz. Güna??r? yenilenen su bu sevimli dostlar?m?z?n ölümüne sebebiyet verebilir.Küçük bir fanusta bu i?lemi yap?yorsak dikkat etmemiz gereken a??r? bal?k say?s?ndan kaç?nmak ve fanusu olabildi?ince canl? bitkilerle süslemektir.Bunun d???nda dinlendirilmi? su ne çok fazla ?l?k ne de çok fazla so?uk olmal?d?r. Bal?klar suyun derecesine al??t?ktan sonra uyum süreci biraz daha kolayla??r ancak bu s?cakl?k derecesi de?i?ti?i anda bal?klar?n ölümü kaç?n?lmazd?r.
Bir di?er önemli husus ise;
Fanusta besleyebilece?imiz s?n?rl? say?da bal?k cinsi vard?r bunlardan en bilineni lepistes(canl? do?uranlar) türüdür.Bu bal?k türleri suyun derece de?i?imine çabuk uyum sa?layan ve ölümü kolay geröekle?meyen bal?k türüdür. Erkek ve di?inin yan yana geldi?i andan itibaren çiftle?me dönemine girmesi size birçok yavruyu beraberinde getirebilir.
As?l konumuz olan akvaryum bak?m?nda önemli olan husus akvaryum içerisine yerle?tirilecek olan ek malzemelerdir. Bunlar;
– Otomatik Yemleme
– Kepçeler
– Is?t?c?lar ve Dereceler
– Ayd?nlatmalar
– Ultravioleler
– Dip Sifonlar?