Akvaryum Dünyasının Efsane Balıkları: Cichlid’ler

0
34

4390_zko_teardrop-300x197Bugüne kadar yap?lan ara?t?rmalarda 1300 kadar alt türü oldu?u tespit edilmi?tir. D?? döllenmeyle üreyen bu bal?k, yumurtalar?n? a?z?nda kuluçkaya yapar. Ortalama 20-22 gün boyunca yumurtalar?n? a?z?nda tutan bal?k, yumurtadan ç?k?p yüzebilecek duruma geldi?inde yavrular?n? b?rak?r. A?z?nda kuluçkaya yapmas?yla ilginç bir yarat?l?? harikas?d?r.Akvaryumlarda ve havuzlarda üretimi yap?labildi?inden ticari olarak önemi fazlad?r. Ülkemizde akvaristler taraf?ndan en çok ilgi gören Malawi ve Tanganyika göllerinde ya?ayan cichlidlerdir. Dip ve orta sular? seven Cichlid’ler kayal?k alanlarda yuva yaparlar. Bu sebepten dolay? akvaryumlarda asl?na uygun olarak kayal?k dekor kullan?lmal?d?r. Alt türlerine göre farkl?l?k göstersede minumum 120 litre hacimli akvaryumlarda beslenmelidir. Malawi gölü türlerinden olan ülkemizde ”sar? prenses” ad?yla ün yapan Lobidochromis caeruleus cinsi, akvaryumlarda en çok beslenen cichlid türüdür. En fazla 13 santimetre boya ula?an bu bal?k sar? rengi ve siyah hatlar?yla göz al?c? bir bal?kt?r.
Do?al ortam?ndan al?narak akvaryumlarda beslenen türler ”f0” olarak adland?r?l?r. f0 bal?klar?n bak?m? zordur ve hassas bal?klard?r. Do?al ortamlar?ndaki ?artlar akvaryumda olu?turulamazsa strese girerek hastalan?rlar. Üretimi akvaryumlarda yap?lm?? bal?klar? beslemek, f0 cinslere nazaran daha kolayd?r. Suyun ph de?eri, nitrat ve nitrit de?eri beslenen cichlid türünün özelli?ine göre ayarlanmal?d?r. Havaland?rma ve filtreleme de her cinsin özelli?ine göre de?i?ir. Ancak genel olarak su sirkülasyonu fazla olmayan, az dalgal? akvaryumlar daha elveri?li olacakt?r.
Cichlid bal?klar? hem bitkisel hem hayvansal besinlerle beslenir. Malawi gölü cichlidleri hayvansal besin a??rl?kl? besinleri tercih ederken, Tanganyika gölü cichlidleri bitkisel a??rl?kl? besinleri tercih eder. Akvaryumlarda ise bal?klara verilecek yemler bu özellikler göz önüne al?narak dikkatle seçilmelidir.
Do?al ortamlar?nda su bitkilerini pek sevmeyen cichlidler, akvaryumlarda da ayn? özelli?i ta??rlar. Her ne kadar sert yaprakl? su bitkilerini akvaryuma eklemek istesenizde, bu bitkiler cichlidler taraf?ndan tahrip edilecektir. Sa?l?kl? ve mutlu bir cichlid akvaryumu kurmak istiyorsan?z; beslemek istedi?iniz cichlid türünün minumum ya?am ?artlar?n? sa?lamal?s?n?z.