Akupunktur Nedir? Nasıl Uygulanır?

0
25

4390_zko_teardrop-300x197Akupunktur tedavisi, bedende derinin hemen alt?ndan geçen on dört ayr? enerji kanal? ve bu kanallar üzerinde bulunan direnç noktalar?n?n ilintili bulundu?u organlar aras?ndaki ili?kileri temel al?r. ?nsan da do?a gibi bu enerjinin bir parças? olarak içinde bulundu?umuz so?uk, s?cak, nemli veya kuru vb. iklimsel veya ba?ka türlü enerjilerden do?rudan etkilenmektedir.Bu yöntem, organizman?n tüm iç enerjisini düzene sokan bir yöntem say?labilir. Bu tedavi yönteminin anlay???na göre vücudun bütün yüzeyini saran bir enerji a?? vard?r. Buda ya?am enerjisine benzetilmi?tir. Bu enerjiyi azaltan, artt?ran, sapt?ran, yönelten hatta belirli bir noktaya do?ru yönelten kumanda noktalar? vard?r. Buna t?ptaki ad?yla ‘hareket uyand?r?c?s?’ yâda ‘refleks uyand?r?c?s?’ denilmekte. T?p?n birçok alan?nda kullan?lan bu yöntem en önemli kullan?lan alan a?r? tedavisidir. Günümüzde psikolojik sorunlar?nda imdad?na yeti?mi?tir. Uykusuzluk probleminde, çe?itli heyecan ve korkularda, çe?itli travmalar?n çözümünde olumlu sonuçlar vermi?tir. Ve bu yöntemin en cazip k?lan yönü, tamamen zarars?z olmas?d?r. Olumsuz yönü ise, ki?iye özel olmas? yani baz? hastalarda olumlu sonuçlar verirken baz?lar?nda olumlu sonuca ula??lmaz ama geli?mesiyle olumsuz sonuçlar? en aza indirmekte ba?ar?l? olunmu?tur. Ça??m?z?n artan hastal??? migren(ba? a?r?s?), bu hastal???nda tedavisinde kullan?lmakta ve yar?dan fazla iyile?me gözlenilmekte. ?lk geli?me zamanlar?nda Türk gazetecisi ‘ÖRSAN ÖYMEN’ Çin Türkî standa a?r?yan di?inin akupunktur yöntemiyle nas?l a?r?s?z çektirdi?ini yaz?s?nda uzun uzun anlatm??t?r.
Vücudun belirli yerlerinden bat?r?lan i?nenin vücudun ba?ka bir noktas?nda tepki uyand?r?lmas? olan bu yöntem vücut güçlerine uyarlanarak baz?lar?na bast?rarak, baz?lar?na da uyararak hastal??? önledi?i ya da denetim alt?na al?n?lmaya çal???lm??t?r.
Bugüne kadar hiç bir modem teori, bu meridyenlerin varl???n? ve enerji döngüsünü fizyolojik olarak izah edememi?tir. Ve binlerce y?l öncesindeki bu yöntem, birçok alanda etki göstermi? ve bir sürü hastal??a ?ifa olmu?tur zarars?z biç ?ekilde üstelik. A?r? duyumunu yok etmekle görevli bu yöntem büyük yarar sa?lamakta ve daha birçok t?p alan?nda kullan?lmaya olanak sa?lamaktad?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.