Aktif Galaksi Nedir?

0
27

4390_zko_teardrop-300x197Teorik iddialar?n yan? s?ra baz? aktif galaksilerdeki y?ld?zlar?n ve gazlar?n hareketleri ile ilgili gözlemler, bu büyük enerjinin süper kütleli bir kara deli?in gravitasyonel ( ters orant?ya dayal? çekim kuvveti ) potansiyelinden itibaren meydana geldi?ini dü?ündürür. Enerji kara delikler üzerine spiraller yaparak akan gazlar?n akresyon disklerinden kaynaklan?r. Bu gaz bir spiral galaksideki y?ld?zlararas? ortamdan, kara delik yak?n?ndaki y?ld?zlardan, galaksi kümelerinin merkezinden veya galaksilere do?ru akan galaksileraras? gazdan olu?ur. Dünya’ ya en yak?n Aktif Galaksi, Centaurus A. Galaksisi’ dir. Uzakl??? 11 milyon ???k y?l?n? bulmaktad?r.Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.
Hiçbir cihaz?n ula?amayaca?? benzersiz özelliklere sahip olan gözün, neden dijital birimlerle tarif edilemeyece?ini aç?kl?yoruz.