Akışkanlar Mekaniğinin Uygulama Alanları

0
54

4390_zko_teardrop-300x197En ba?ta, ak??kanlar mekani?i insan vücudunda önemli bir rol oynar. Kalp, sürekli olarak atardamarlar ve toplardamarlar ile insan vücudunun her yerine kan pompalar ve akci?er hava ak???n?n sürekli de?i?ti?i organlard?r. Bütün yapay kalplerin, solunum cihazlar?n?n ve diyaliz sistemlerinin ak??kanlar dinami?i kullanarak tasarland???n? söylemeye gerek yoktur.S?radan bir ev, ak??kanlar mekani?inin uygulamalar? ile dolu bir fuar salonu gibidir. Bir evin ve bütün ?ehrin temiz su, do?al gaz ve at?k su tesisat? ak??kanlar mekani?inin prensiplerine göre tasarlan?r, Ayn? durum, ?s?tma ve havaland?rma sistemlerinin boru ve kanla tesisatlar? içinde geçerlidir. Buzdolab?nda so?utkan ak??kan?n; içerisinde akt??? borular, bas?nçland?r?ld??? kompresör, ?s?y? çekti?i ve att??? iki ?s? de?i?tiricisi vard?r. Ak??kanlar mekani?i, bu bile?enlerin tamam?n?n tasar?m?nda önemli bir role sahiptir. S?radan bir muslu?un i?leyi?i bile ak??kanlar mekani?ine dayan?r.
Ak??kanlar mekani?inin say?s?z uygulamas? otomobillerde de görülebilir. Yak?t? depodan-silindire kadar ula?t?ran tüm parçalar, yak?t borular?, yak?t pompas?, enjektör ya da karbüratörler, silindirlerde yak?t ve havan?n kar??mas?, yanm?? gazlar?n egzoz borular? ile at?lmas? ak??kanlar mekani?i kulllan?larak incelenir. Ak??kanlar mekani?i, ?s?tma ve klima sistemlerinin, hidrolik frenlerin, hidrolik direksiyonun, otomatik vitesin, ya?lama sisteminin, radyatör ve su pompas? dahil motor blo?unu so?utan sistemlerin ve hatta lastiklerin tasar?m?nda kullan?l?r. Zarif, ak?m çizgilerine göre tasarlanm?? son model otomobiller, sürüklenme kuvvetini en aza indirmek için yüzeyler üzerindeki ak???n incelendi?i kapsaml? çal??malar?n bir sonucudur.
Daha genel bir de?erlendirme ile ak??kanlar mekani?i; uçaklar?n, gemilerin, denizalt?lar?n?n, roketlerin, jet motorlar?n?n, rüzgar türbinlerinin ve biyomedikal cihazlar?n yan? s?ra, elektronik elemanlar?n so?utulmas?, su, ham petrol ve do?al gaz?n ta??nmas? gibi uygulamalar?n tasar?m ve incelenmesinde önemli bir yere sahiptir. Ayn? zamanda binalar?n, köprülerin ve hatta ilan panolar?n?n tasar?m?nda bile yap?lar?n rüzgar yüklerine dayanabilece?inden emin olmak için ak??kanlar mekani?inden faydalan?l?r. Ya?mur döngüsü, meteorolojik hava hareketleri, topraktaki suyun a?açlar?n en üst dallar?na kadar yükselmesi, rüzgarlar, okyanusta dalgalar ve büyük su kütleli ak?nt?lar gibi say?s?z do?a olay? da ak??kanlar mekani?inin ilkelerine göre gerçekle?ir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.