Akdeniz Foku

0
19

4390_zko_teardrop-300x197Akdeniz Foklar?n?n yavrular? do?du?unda, 80 cm. ile 90 cm. aras?nda uzunlu?a sahiptirler ve yakla??k olarak 20 kg. a??rl??a sahiptirler. Yavrular do?duklar?nda kar?n bölgelerinde ki beyaz lekeler haricinde tüm vücudu parlak siyah renklerle kapl?d?r. Bir buçuk ile iki ayl?k olunca beyaz renkli tüyler yerini parlak ve gri renkli tüylere b?rakm??t?rlar. Akdeniz Foklar? genellikle insanlardan uzakta, yap?la?man?n ve gürültünün olmad??? sessiz ve tenha yerlerde ya?amay? severler. Özellikle de kayal?k alanlar?, ma?ara ve kovuklar? yerle?im yeri olarak tercih ederler. Yap?lan ve yay?mlanan ara?t?rmalar, Akdeniz Fokunun aç kald??? zamanlarda kayal?k bar?nma alanlar?n?n d???na ç?karak, avlanmak için kumsallarda ve nehir a??zlar?nda gezindikleri gözlemlenmi?tir.Genel ya?ama alan? olarak Do?u Akdeniz Sahilleri ile Bat? Afrika?n?n sadece bir tek sahilinde ya?amaktad?r. Ürkek ve çekingen bir yap?ya sahiptirler, di?er memeli hayvanlara oranla fazla sosyal de?ildirler. Genellikle tek tek ya?amay? severler, sürü halinde gezinmeleri çok nadir görülür. Di?ileri erkek foklara göre daha fazla gezinirler, üreme dönemlerinde yavrulayacaklar? ma?aralar? ve çevresini çok fazla terk etmezler. Çiftle?me döneminde de di?i foklar, erkek foklar?n bölgesine giderler ve çiftle?me sonras?nda da yuvalar?na geri dönerler. Çiftle?me için gerekli olgunlu?a 4 ile 5 ya?lar?nda ula??rlar. 10 ile 11 ayl?k hamilelik döneminin ard?ndan yavrular?n? dünyaya getirirler. Her sene ya da 2 senede bir yavrularlar. Yavrulama süresinin uzunlu?u ve üreme ya??n?n yüksek olmas?na birde yasak avlanma ve deniz kirlili?i de eklenince türün soyu tükenme tehlikesi ile kar?? kar??ya kalm??t?r. Ayr?ca ya?am alanlar?n?n in?aat ve yol yap?mlar? ile yok edilmesi veya bozulmas?, yasad??? ve izin verilen limitlerin üzerinde yap?lan yasak avlanmalar, bilinçli olarak öldürülmeleri ve turizm amaçl? fok yuvalar?na yap?lan dal??lar sonucu rahats?z edilmeleri foklar?n soyunu tükenme tehlikesi ile kar?? kar??ya b?rakm??t?r.
Türün devam? için tüm dünya da çal??malar yap?lmaktad?r. Yap?lan ara?t?rmalar sonucu tüm dünya?da ya?ayan Akdeniz Foku nüfusunun 450 ile 550 aras?nda oldu?u ve bunlar?n da 100 kadar?n?n Türkiye k?y?lar?nda ya?ad??? tespit edilmi?tir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.