Ak Ağaç Şerbeti Nedir? Nasıl Yapılır?

0
24

4390_zko_teardrop-300x197Vücuttaki a?r? s?z?y? kesmede, gözlerin problemlerine, ödeme ve sanc?y? emmeye, aç?k yaralar?n k?sa sürede sa?l?kl? iyile?mesine, ak a?aç ?erbeti çok iyi gelmektedir.Bahar?n ba?? öz suyu toplama zaman?d?r. Ak a?açlar halen uykudad?r ve havalar donma s?cakl???n?n bir kaç derece üzerindedir. Donma ve erime a?ac?n içerisindeki bas?nc? artt?r?r ve öz suyu artmaya ba?lar. Üreticiler bu öz suyu kolayca ve seri bir ?ekilde elde etmek için ilk olarak a?aca 1 cm çap?nda 5 cm derinli?inde delikler açarlar. Daha sonra bir musluk yava?ça içeri sokulur. Gövdeye zarar verilmemesi ve öz suyunun hava almamas? sa?lanmal?d?r. Öz suyunun %97′si su ve yaln?zca %2′si ?ekerdir. Öz suyundan ?erbet elde etmek için öz suyunu kaynatmak gerekmektedir. 40 Litre öz suyundan yaln?zca 1 litre ?erbet elde edilir.Baz? üreticiler ters osmosla ?eker seviyesini 3 kat?na ç?kar?rlar. Bu sayede daha az kaynatarak ?erbeti elde ederler. Öz suyu kaynat?larak suyun %66′s? buharla?t?r?l?r. Suyun h?zl? veya yava? buharla?t?r?lmas? ?erbetin dokusuna zarar verebilir ve kalitesini dü?ürebilir. Kaynama süresi belli de?ildir ve ?erbetin haz?r olup olmad??? gözlemlerle tamamen tecrübeye dayal?d?r. ?eker seviyesi ölçülür. ?erbet haz?r oldu?unda kal?nt? maddelerin ayr?lmas? için bas?nç filtresinden geçirilir. Koyu ve aç?k olarak kalitesi belirlenir koyu renk kalitelidir.
?erbetin kalitesi aç?s?ndan tüketicisi de farkl?l?k gösterir. ?yi kalite ?erbetler markette ki raflarda terini al?rken, dü?ük kalitede üretilen ?erbetler endüstriyel sektörde üretime dahil edilir.
?erbet endüstriyel i?lemlerden geçtikten sonra paketleme a?amas?nda 82 derecede tekrar ?s?t?l?r. Bu 4 y?ll?k bir raf ömrü için gereklidir. Ak a?aç ?erbeti çok ?ekerlidir ama kalorisi, baldan ve esmer ?ekerden daha dü?üktür. %100 Saft?r ve 3 önemli besin olan kalsiyum, potasyum ve magnezyum aç?s?ndan zengindir. Tad? kekle beraber harikad?r.
güzel bilgi