Ahmet Muhip Dıranas Kimdir?

0
17

4390_zko_teardrop-300x197Ahmet Muhip D?ranas, Galip Efendi ve Seniha Han?m??n ilk çocu?u olarak 1909 y?l?nda ?stanbul?da dünyaya gelir. Aslen Galip Efendi, Sinopludur ancak ?stanbul?a gelerek burada çal??maya ba?lar ve evlenir. ?tfaiye te?kilat?nda çal??an Galip Efendi, Balkan Harbi?’nin ba?lamas?yla Çanakkale?ye göreve gider. Aile bir süre ayr? ya?ar ancak sava??n bitmesi ile Galip Efendi, ailesinin yan?na dönmez. Bunun yerine Sinop?a gider ve burada evlenir. Seniha Han?m ise bu durumu kabul etmez ve Sinop?a giderek Galip Efendi?yi kar?s?ndan ay?r?p onun yan?na yerle?ir. Bunun üzerine D?ranas ailesi Sinop?a yerle?ir.Böylece Ahmet Muhip D?ranas, e?itim hayat?na Sinop?ta ba?lar. Sonradan edebiyat?n güçlü bir kalemi olacak olan D?ranas, çocuklu?unu bu köyde çobanl?k yapar ve onun için zor günler daim olur. Bu y?llarda ö?retmeninden etkilenerek ?iire merak salar ancak Kurtulu? Sava???n?n boy göstermesi ile Galip Efendi, tekrar askere gider. Bunun üzerine aile, Ankara?ya ta??n?r. Ahmet Muhip D?ranas??n, Ankara?da ortaokuldaki ö?retmeni Faruk Nafiz Çaml?bel?dir. Bu ?ekilde büyük bir ?ansa sahip olan D?ranas??n lisede hocalar?ndan biri de Ahmet Hamdi Tanp?nar?d?r. Lise y?llar?nda ?Dervi?? takma ad? ile ?iirler yay?mlayan D?ranas, liseden mezun olunca bu i?in kalbinin att??? yer olan ?stanbul?a gider. ?stanbul?da hecenin be? ?airinden biri olan yani Be? Hececiler?den Halit Fahri Ozansoy ile tan??arak onun yönetti?i bir dergide ? Muhip Atalay? imzal? ?iirler yazar.

Art?k tamamen edebiyat?n içinde bulunan Ahmet Muhip D?ranas, arkada?lar? ile ?Genç Türk Edebiyat Birli?i? ad?nda bir dernek kurar. Liseden sonra bir süre Hukuk Fakültesinde e?itim gören ancak bir süre sonra okuldan ayr?lan Ahmet Muhip, Ahmet Hamdi Tanp?nar??n giri?imleri ile Güzel Sanatlar Akademisi?ne kütüphane müdürü olarak atan?r. Bu ?ekilde çal???rken D?ranas, bir yandan da ?stanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü?ne yaz?l?r.
32 ya??nda iken Münire Han?m ile evlenen Ahmet Muhip D?ranas, 1946 y?l?nda ise babas?n? kaybeder. ?air ve yazarl???n?n yan? s?ra Ahmet Muhip D?ranas, birçok gazete ve dergide yay?mlar yapsa da 1950 ve 1958 seçimlerinde siyasete at?l?r. Demokrat Parti?den Sinop milletvekili olur ancak seçimi kazanamaz. Ahmet Muhip D?ranas, titiz giyimi ve etkileyici ses tonu ile an?lmaktad?r. Öyle ki bir dönem radyoda ?iir ve edebiyat konu?malar? da yapm??t?r.
Birçok devlet kadrosunda bulunan D?ranas, 1957 senesinde daha önce de çal??t??? Çocuk Esirgeme Kurumu?nun ba?kanl??? görevine atan?r. Bu görevinin ard?ndan yine birçok devlet makam?nda görev yapar ve 1972 y?l?nda emekli olur. 21 Haziran 1980 tarihinde Ankara?da hayata veda eden Ahmet Muhip D?ranas, iste?i üzerine Sinop?a gömülür.