Ahlak Nedir?

0
38

4390_zko_teardrop-300x197Sözlük anlam? olarak ahlak?n hem olumlu hem de olumsuz yönleri vard?r. Fakat ahlak sözcü?ü tek ba??na kullan?ld???nda genellikle olumlu bir anlam akla gelir. Olumlu manada iyi huylu güzel davran??l? ki?iler için ahlakl? insan denir. Kötü huylu ve kötü davran??l? ki?ilere de ahlaks?z insan denir.Müslümanlar?n güzel ahlakl? olmalar? islam?n temel amaçlar?ndand?r. ?slam dini en son en mükemmel din oldu?u için islam?n ahlak kurallar? da en son en mükemmel, en yüce ahlak kurallar?d?r.
?slam ahlak?n?n temelinde Allah’?n emir ve yasaklar? bulunur. Ahlak, iyi davran??larda bulunup bu davran??lar? huy haline getirmeyi ve kötü davran??lardan uzak kalmay? gerektirir.Ahlakl? insan da güzel davran??larla kendini geli?tirip kötü davran??lardan uzak durmaya çal??an insand?r. ?slama göre ahlak ve iman bir bütündür. Çünkü ahlaki kurallara uymak ve yasaklardan kaç?nmak imann gere?idir.
Güzel ahlak insan?n kendisine ve ya?ad??? topluma büyük fayda verir. Toplumsal güven ve huzurun olu?mas?, insanlar?n mutlu olmas?, karde?çe geçinmesi, sayg?, sevgi gibi olumlu neticelere sadece güzel ahlakl? ki?iler sayesinde ula??labilir.