Agorafobi Nedir?

0
46

4390_zko_teardrop-300x197Agorafobi, genellikle ergenlik döneminde ya da 15-35 ya?lar? aras?nda görülür. Erkeklerden çok kad?nlarda görülen bu hastal?k bir psikolojik bozukluktur. Bilinen herhangi bir nedeni yoktur. Gerilim yaratan olaylar, kayg? dolu ki?ilik, hastal??? ortaya ç?karan en önemli etkenlerdendir. Bunun yan?nda bo?anma s?ras?nda çocuklarda olu?an anne ya da babaya a??r? ba??ml?l?k durumlar?nda ya da çok genç kad?n hastalarda görülen cinsel sorunlar da s?k rastlanan nedenlerdir. Agorafobili ki?ide panik bozuklu?un belirtilerine benzer belirtiler ortaya ç?kmaktad?r. Korku, endi?e, ölecekmi? hissi, kötü bir ?ey olacakm?? hissi, vb. durumlard?r.Hastal???n belirtileri birkaç hafta ya da birkaç y?l sürebilir. Ço?unlukla y?llarca süren bu hastal?k, bazen de kendili?inden geçer. Ancak geçti say?lan bir anada yeniden ortaya ç?k???na da rastlan?lmaktad?r. Hastal?n ?iddeti bulunan ortam?n gerilimine ve hastan?n ruhsal de?i?imine ba?l? olarak önceden kestirilmeyen bir biçimde ini?, ç?k?? ya?an?r. Tedavi yöntemlerinde, en s?kl?kla kullan?lan ilaçlar anksiyete ilaçlard?r. Antidepresan ilaçlar da kullan?lmaktad?r. Ki?inin kayg?s?n? ve panik ataklar?n? azaltmada son derecede etkilidirler.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.