Ağlayan Kaya Efsanesi Nedir?

0
40

4390_zko_teardrop-300x197Manisa’n?n bilinen efsanelerinden ve gezilip görülecek yerlerinden birisi bu bölge. Bilgi sahibi birçok turist ve yerli halk zaman zaman buray? gezi ve kültürel amaçl? kullan?yorlar. Peki o kayan?n hikayesi nedir?A?layan Kaya Efsanesi
Eski ça?larda ?imdiki ad?yla Manisada Nioble ad?nda bir anne ya?am??. 12 çocuk sahibi ve çocuklar?na ba?l? bir anne. 6 erkek ve 6 k?z çocu?a sahip olan Nioble bu yüzden çok gururlu ya?arm??. Nioble bu konuyu fazlas?yla abartm?? ve art?k her yerde bundan bahsederek övünürmü?. Çar??da,sokaklarda dola?arak hanginiz benden üstünsünüz,bu kadar çocuk sahibi bir ba?ka anne daha var m?,ben hepinizden üstünüm benimle Leto bile ba?a ç?kamaz diyerek dola??rm??.Unutulan bir ?ey Leto zaman?n inan???na göre en güçlü tanr? imi?.

Tabii ki bu bir inan?? ancak efsane bu. Nioble sürekli bundan bahsedermi? onun bile 2 tane çocu?u var ancak ben 12 çocu?a sahibim diyerek. O s?rada tanr?ça Leto Menderes ?rma??n?n kenar?nda dinlenmekteymi?. Rüzgar tanr?çan?n kula??na usulca f?s?ldam?? olan biteni.Apollon ve Artemis;Leto’nun çocuklar? hemen orac?kta bitivermi?. Çocuklar?na Nioble’yi cezaland?rmalar?n? emretmi? ve 2 çocuk harekete geçmi?ler. Nioble’nin 12 çocu?unu da öldürmü?ler. Efsane budur ki Nioble bu üzüntüye dayanamay?p orac?kta ta? kesilmi?. Anlat?lanlar imkans?z gibi görünüyor ancak o kayan?n yan?na u?rarsan?z e?er dikkat edin diyor görenler gözya?lar?n?n zaman zaman akt???n? fark edeceksiniz ve yan?nda çocuklar oynad???nda gözya?lar?n?n durdu?u da söyleniyor. Dikkatli bak?ld???nda bir kad?n ba??n? and?ran bu sert kaya parças?n?n alt?nda bir annenin hikayesi yat?yor.
ALLAH A?KINA BURDA GEZ?LCEK NE VAR YOL ÜSTÜNDE B?R KAYA SADECE N?OBE