Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » Genel » Adolf Hitler ve Yahudi Soykırımı Gerçeği

Adolf Hitler ve Yahudi Soykırımı Gerçeği

4390_zko_teardrop-300x197Hitler’ in Almanya’ n?n Ba??na Geçmesi ve Diktatörlü?e Giden Ad?mlar?: Akla gelen sorulara ???k tutabilecek olaylar?n ba?lang?c?na inmekte fayda var. Bunun için de bu dönemde gerçekle?en olaylar?n ba? kahraman? Hitler’ in Almanya’ n?n ba??na geçti?i dönemi irdelemek gerekir. Yani 2. Dünya Sava??’ ndan 15 y?l öncesine gitmek gerekir. Bilindi?i gibi Almanya, 1. Dünya Sava??’ nda Osmanl? ile müttefikti. Bu sava?ta Almanya’ n?n bulundu?u taraf yenilince, çok a??r sonuçlara katlanmak zorunda kald?lar. Hatta Dünya tarihine göz at?ld???nda, belki de en yüklü sava? tazminat? ödeyen ülke Almanya olmu?tur. Tam 132 milyarl?k alt?n para tazminat? Versay Bar?? Antla?mas? ile Almanlara dayat?lm??t?. Bunun yan? s?ra bir de Alman ordusu 100 bin say?s?na kadar dü?ürülmek zorunda kalm??t?. Aç??a ç?kan onca asker de i?sizler ordusuna kat?ld?. Bu sava?ta kaybetti?i Elsaß-Lothringen ( Alsas-Loren ) Bölgesi ile ekonomisine büyük bir darbe vurulmu?tu. Bu bölge bilindi?i gibi demir madenin çok fazla bulundu?u bir bölge. Zaten topraklar?n?n da büyük ço?unlu?unu kaybetmesiyle i?lenebilir tar?m arazisi de k?s?tlanm?? oldu. ?mparator 2. Wielhelm de sava? yenilgisinin hemen ard?ndan ülkeden kaçt? ve siyasi bir bo?luk ortaya ç?kt?. Bu esnada da Kas?m Devrimi gerçekle?ti. Kas?m Devrimi’ nin akabinde seçimler oldu ve koalisyon hükümeti olu?turuldu. Bu hükümette sosyal demokratlar ve ba?kan Freiderich Ebert etkiliydi ancak ellerinden gelen hiçbir ?ey yoktu. Çünkü halk?n içinde bulundu?u durum çok a??rd?.Toplum psikolojik aç?dan da çökmü?tü. Çünkü Frans?zlar, yani tarihi dü?manlar? onlar? Versay Antla?mas?’ yla yerle bir etmi?ti. Almanlar bu yüzden a??r ko?ullardan çok hakaret olarak gördükleri bu antla?man?n psikolojik etkisindeydiler. Dolay?s?yla ba?lar?na gelecek lider etkisiz kalmamal? ve eski Almanya ruhunu canland?rabilmeliydi. Bu dönemin parlayan y?ld?z? milliyetçilik ak?m? da, ald?klar? a??r yenilgiyle k?r?lan gururlar?n? eski günlere döndürmek isteyen Almanlar? derinden etkiledi. Hitler i?te böyle bir ortamda sahneye ç?kt?. Hitler bu dönemde Nasyonal Sosyalist Alman ??çi Partisi’ ne lider oldu. Hitler içinde bulunduklar? durumun ciddiyetini kavrayabildi?inden olsa gerek sürekli milliyetçi söylemlerle kitleleri etkiliyordu. Sürekli Versay Antla?mas?’ n? asla tan?mayacaklar?n? vurguluyor ve Almanlar için ” yeni hayat sahas? ” kavram?n? ortaya at?yordu. Partinin program?nda yer alan maddelerde ise Yahudi aleyhtarl??? fark ediliyordu. ??te o programdaki maddelerden birkaç? ?öyle:
– Sadece bizim milletimizden olanlar vatanda? olabilir. Sadece Alman soyundan gelenler, inanc? ne olursa olsun, bizim milletimizdendir. Bu yüzden hiçbir Yahudi bizim milletimizin parças? olamaz.
-Halk?m?z?n geçimi ve say?lar? artan insanlar?m?z?n yerle?mesi için toprak (koloni) istiyoruz.
Bu parti program? ve söylemleriyle Nasyonal Sosyalist Alman ??çi Partisi sadece 4 y?lda ülke siyasetinde çok büyük bir güç haline geldi. 1924′ te mecliste 32 tane milletvekili vard?. 1924′ ten itibaren Rotchilds ad?ndaki ünlü Yahudi aile Amerika’ daki üyeleri arac?l???yla Almanlara destek sa?lamaya ba?lam??t?r. Bunun en aç?k örne?i de Almanlar?n borçlar?n? yap?land?ran Dawes ve Young Planlar?d?r. J.P Morgan arac?l???yla bu aile planlar üzerinde etkili olmu?tur. Peki Almanlara yarar sa?layan bu planlar kar??l?ks?z bir ?ekilde mi ortaya ç?kt?? Bu soruyla ba?lant?l? dönemin Filistin’ ine göz atal?m:
1924 ve Sonras?nda Filistin Topraklar?: Almanya’ da bu y?llarda gerçekle?en durumlar böyleydi. Peki ya Filistin’ de? Filistin bu döneme kadar, Yahudi yerle?kesi olarak Dünya Siyonist Örgütü’ nün hayaliydi. Çok paralar ak?t?l?p bu bölgeden birçok toprak sat?n al?nm??t?. Osmanl?’ n?n son bulmas?yla da bu örgüt daha faal bir rol üstlenmi? ve emellerine ula?acak topraklara k?smen ula?m??lard?. Ancak sadece toprak yetmiyordu. Hayalini kurduklar? Yahudi Devleti için Yahudilerin de bu topraklara gelip yerle?mesi gerekiyordu. Bölgeyi elinde tutan ?ngilizler de bu örgüte destek veriyordu. Tüm propagandalara ra?men Osmanl? zaman?ndakilerle ve sonras?nda gelen Yahudilerle birlikte Yahudi say?s? ancak 85 bine ula?t?r?labilmi?ti. Çünkü Yahudilerin ya?am kaliteleri Avrupa’ da üst düzeydeydi. Yahudilerin bu isteksiz tavr? örgüt için bir handikapt?. Bir ?ekilde Yahudilerin bu topraklara göçü sa?lanmal?yd?. Bu dönemde de en fazla Yahudi Alman topraklar? içindeydi. Zaten Yahudi Katliam?’ nda 6 milyon gibi bir say?dan söz edilmesi de bunu kan?tl?yor. Almanya’ da milliyetçilik söylemleriyle h?zl? bir yükseli?e geçen Hitler i?te bu noktada farkl? bir figür olarak kar??m?za ç?k?yor. Milliyetçilik söylemleriyle halk?n gururunu ok?ayan Hitler henüz bu dönemde gerekli mali kayna?a ula?abilmi? de?ildi. Zaten halk?n içinde bulundu?u durumda, siyasal söylemlerini bir ?ekilde ekonomik olarak da desteklemeliydi. Aksi durumda O da seçimi kazanamayaca??n?n fark?ndayd?.
Hitler’ in Ekonomik Destekçileri: Seçim propagandalar?nda sürekli ön plana ç?kan Hitler’ in mali destekçilerini duydu?unuzda ?a??racaks?n?z. O dönemde Almanya’ da sanayi devleri olan Thysen, Krupp, Kirdoff ve Rotchilds ailesinin Amerika’ da bulunan uzant?lar?na ait olan General Motors, Du Pond, Ford’ un yan? s?ra Yahudi petrol ?irketi Standard Oil ( Rockefeller Ailesi’ nin ?irketi ) Hitler’ e mali aç?dan çok fazla destek olmu?lard?r. Bu deste?i de arkas?nda bulan Hitler 1933 y?l?nda Cumhurba?kan? Paul von Hindenburg taraf?ndan iktidara getirildi. Bu hamleyle seçim de bir formaliteye dönü?tü. Çünkü hem halk?n hem de bu büyük ?irketlerin bask?s?na cumhurba?kan? dayanamam??t?. Hitler için her ?ey yeni ba?l?yor. Çünkü art?k vaatlerini gerçekle?tirme a?amas?na gelmi?ti. Öncelikle Alman ?rk? için yeni hayat sahalar?n? gerçekle?tirmeliydi. Ancak çökmü? Alman ekonomisiyle sava?a girmek son derece mant?ks?zd?. Seçimlerden önce etkin olan Yahudilerin mali deste?ine yeniden ihtiyaç vard?. Bu desteklerin organizasyon k?sm?nda ise Dünya Siyonist Örgütü ( WZO ) vard?. Bunun kan?t? da 2. Dünya Sava?? boyunca Almanlar?n kulland??? toplar?n üretimini bir Yahudi ?irketi olan SKF yapm??t?r. Jacob Wallenberg ?irketin sahibidir. Standard Oil de Nazilere ait askeri araçlar?n petrol ihtiyac?n? kar??lam??t?r. Üstelik toplama kamplar?nda kullan?lan gazlar?n üretimi bile Yahudi kimya firmas? olan Farben ?irketidir.

Cevapla

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.

türk porno taksim escort mecidiyeköy escort ataköy escort bostancı escort maltepe escort kurtköy escort pendik escort kadıköy escort