Addison Hastalığı Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yolları Nelerdir?

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Kad?nlarda ve erkeklerde görülebilen, ayn? oranda ?ikayetlerin oldu?u ve genelde orta ya?taki ki?ilerin yakaland???, ciddi bir hastal?kt?r. Hasta olan ki?iler tedavi görmeye ba?lamazsa, durumunun ciddiyetine ba?l? olarak kesin ölüm ile sonuçlanmas? ola?an bir durumdur. Böbreklerin üzerinde bulunan kabuklu korteks yap?daki bu bezlerin hormonal salg?lar? vard?r. Bu salg?lar? üretemeyecek ?ekle gelmesi, hastal???n kesin te?hisinin konulmas?n? sa?lar.
Hastal???n seyrinde deride lekeler, cilt dökülmeleri, epitel dokuda renk de?i?imleri, ishal, kusma, kilo kaybedilmesi, a??r? terleme, ba? a?r?lar?, uyu?ukluk durumlar?, dengesiz ruh halleri, titreme, konsantrasyon bozuklu?u, haf?za problemleri gerçekle?ir. Tedavi olarak en yayg?n kullan?lan yöntem Kortikosteroid ilaçlar?d?r. Bu ilaçlar kullan?larak böbrek üstü bezlerin görevleri yerine getirilmi? olur fakat ilaç tedavisinin ya?am boyu sürmesi gerekmektedir. Hastalar bu ilaç grubunda yer alan hidrokortizon ilac?n? her zaman yanlar?nda bulundurur. ?laç haz?r bir ?ekilde ??r?nga içinde yer al?r ve gerekli durumlarda hastan?n bizzat kendisi taraf?ndan vücuduna enjekte edilir. A??r? terleme, sinir tepkileri de hemen yap?lmas? gerekmektedir.
Hasta olan ki?ilerin kriz durumlar? vard?r. Bu sebepten dolay? kriz ve bay?lma anlar?nda yard?m etmek isteyen insanlar? bilgilendirmek için ceplerinde yap?lmas? gerekenlerin yazd??? bir kart bulundurmalar? gerekmektedir. Bu sayede bilincin yitirildi?i durumlarda yanl?? yöntemlerin uygulanmas? engellenmi? olmaktad?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.