Açıköğretim Fakültesi Nedir? İşleyişi Nasıldır?

0
40

4390_zko_teardrop-300x197Aç?kö?retim sistemi nas?l i?ler?
Dersler kitle ileti?im araçlar? yollar?yla i?lenir, TRT Okul kanal?nda, her gün 12 saat aç?kö?retim dersleri ile ilgili yay?nlar yap?lmaktad?r. Ayr?ca Anadolu üniversitesi bünyesindeki “aof e-ogrenme “ sitesinde ve di?er onlarca forum sitelerinde dersler ve s?navlarla ilgili destek verilmektedir. Anadolu üniversitesinin her ilde bürosu bulunmaktad?r, bu bürolarda ö?rencilere her konuyla ilgili destek verilmekte, gerekli olan tüm ders kitaplar? ücretsiz olarak temin edilmektedir.Aç?kö?retim sisteminin bilinmeyen bir yan? da, Aöf ö?rencileri için her ilde, Anadolu üniversitesince belirlenmi? üniversitelerde dersler verilmektedir. Aöf ö?rencileri her y?l 3 kez ( vize, final ve bütünleme ) s?nava girmekte ve bu s?navlar sonucunda bir üst s?n?flara geçmekte yada geçememektedir. Fakat aç?kö?retim fakültesi son y?llarda kredili sisteme geçmektedir, kredili sistemde ise y?l bahar ve güz olarak iki döneme ayr?l?r, her dönemde de vize ve final olarak iki s?nav yap?lmaktad?r, bütünleme s?nav? kredili sistemde bulunmaz.
Aç?kö?retim fakültesinin di?er üniversitelerden bir fark? yada eksi?i var m?d?r?
Aç?kö?retim fakültesinde okutulan bütün bölümler di?er üniversitelerdeki örgün bölümler ile denktir, ayr?ca aç?kö?retim ö?rencileri, di?er üniversite ö?rencilerinin yararlanabildi?i tüm sosyal haklardan faydalanabilmektedir.
Aç?kö?retim fakültesine nas?l girilir?
Aç?kö?retim fakültesine girmek için üniversite s?navlar?na girmek gerekmektedir. Aç?kö?retim fakültesindeki baz? bölümler kontenjans?z bölümler olup, isteyen herkez tercih yapabilirken, baz? bölümlerde kontenjan s?n?r? vard?r ve yaln?zca belirli bir puan bar?n?n üzerine ç?kabilen ö?renciler girebilir. Ayr?ca herhangi bir üniversitenin örgün bölümlerinde okuyan tüm ö?renciler, aç?kö?retim fakültesinin kontenjans?z bölümlerinden istedikleri birine, üniversite s?nav?na girmeden kay?t olabilir.
Ayr?ca daha detayl? bilgi almak için; www.anadolu.edu.tr adresinden faydalanabilirsiniz.