Âb-ı Hayat Suyu

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Âb-? hayat suyu, Türk kültüründe oldukça s?k ve, özellikle din,mitoloji, edebiyat alanlar?nda s?k s?k kar??m?za ç?kt??? gibi, yabanc? kültürlerde de, “Felsefe Ta??” gibi imlerle kar??m?za ç?kar. Ama Felsefe Ta?? konusu ba?ka yaz?m?z?n konusu olsun. Biz ?imdi Türk kültüründeki Âb-? hayat’a odaklanal?m.Âb-? Hayat’?n kökeni Sümerlere kadar uzan?r ve dini kaynak olarak H?z?r ve ?lyas Peygamberlerle ili?kili k?l?nm??t?r. Söylentiye göre âb-? hayat’? ilk içen insanlar H?z?r ve ?lyas Peygamberlerdir. Özellikle H?z?r, âb-? hayatla ilgili ilime sahip olan zât olarak geçer. Ve yine dini kökenli bir efsaneye göre; Musa Peygamber, H?z?r’? bulmay? çok istemi? ve aramaya ç?km??t?r. Allah’da ona ölü bir bal??? kovas?na koyup yan?na almas?n? ve bal???n canland??? yerde H?z?r’? bulaca??n? söylemi?tir. Daha sonra Hz Musa yaz?l? kaynaklarda “iki denizin birle?ti?i yer” olarak geçen ve tahminlerce Cebeli-Tar?k Bo?az? civarlar? olan (Akdeniz ile Atlas Okyanusunun birle?ti?i nokta) bir yerde dinlenmek için durmu?tur. ve burada bir su kayna??ndan abdest al?rken ellerinden damlayan su kovadaki ölü bal???n üzerine s?çram?? ve ölü bal?k canlanm??t?r. ??te bal??? canland?ran bu su âb-? hayatt?r ve burada da Musa peygamber Hz H?z?r’? bulmu?tur.
Ayr?ca G?lgam??, O?uz Ka?an, Köro?lu gibi destanlarda ve Büyük ?skender’in hayat?nda âb-? hayat’a ili?kin izlere rastlan?r.
Âb-? Hayat suyu, Zulmat denilen hayali, ütopik veya ?u an yeri s?r olan bir ülkede bulunur.
Nesîmî’nin a?a??daki beyiti âb-? hayât?n bulundu?u yeri anlamak için yeterlidir;
h?zr eger zulmata vard? istedi âb-? hayât
ben duda??n çe?mesinde âb-? hayvân bulmu?um
Yayg?n anlat?ya göre bu ülkeyi tek bulan H?z?r ve ?lyas’t?r ve onlardan ba?ka da kimse bulamayacakt?r. Yayg?n olmayan bir ba?ka söylentiye göre de, vücudundaki dayan?lmaz a?r?lardan bunalan Büyük ?skender uzun y?lar bu suyun pe?inden ko?mu? ve bulmu?tur. ?çti?i bu su vücut a?r?lar?na iyi geldiyse de ölümsüzlük kazanmad???n? biliyoruz.