24 Ocak Kararları Ne Demektir?

0
33

4390_zko_teardrop-300x19724 Ocak kararlar? al?nmasayd? ne olurdu?
24 Ocak kararlar? al?nmasa idi Türkiye, Güney Amerika ülkesi olan Arjantin gibi olurdu. Arjantin’de oldu?u gibi enflasyon %1000 ‘leri geçerdi. Her hafta fiyatlar 2 kat? yükselerek hayat gittikçe pahalan?rd?. Orta s?n?f ortadan kaybolup; fakir tam fakir, zengin tam zengin olurdu. Geçimi zorla?an insanlar isyan ve kavga ç?kar?rd?.24 Ocak kararlar? IMF bask?s?yla m? al?nd??
24 Ocak kararlar? IMF bask?s?yla al?nmam??t?r. Bu kararlar al?nmak zorunda kal?nm??t?r. Çünkü karar öncesi ülke iflas etmek üzereydi. IMF ‘in tavsiyeleri sadece o günü kurtarmak içindi. Fakat 24 Ocak kararlar? çok daha geni? kapsaml?yd?. Bu kararlar ile Türkiye’deki kötü gidi?at durdurulmu? ve çok k?sa sürede ülke toparlanm??t?r. 24 Ocak kararlar?, Türkiye’nin içler ac?s? durumunu gören o dönemki idareciler taraf?ndan al?nm??t?r.
24 Ocak kararlar?n?n IMF bask?s?yla al?nmad???n?n en büyük kan?t? ise bu kararlar?n birebir benzerlerini, 3 y?l sonra Fransa hükümetinin ba?kan? Mitterand’?n uygulamas?d?r.
24 Ocak kararlar? yat?r?mlar? durdurdu mu?
24 Ocak kararlar? yat?r?mlar? durdurmay?p, aksine hareketlendirmi?tir. Bu kararlar ile devlet kaynaklar? israf? durduruldu?u için yat?r?mlar h?zlanm??t?r. Bunun en güzel kan?t?, bir ülkede yat?r?m olup olmad???n?n en güzel göstergesi olan, yat?r?m mallar? ithalat?d?r. Karar öncesi 1,5 milyar dolar olan yat?r?m mallar? ithalat?, 1980 y?l?nda 1 milyar 800 milyon, 1981 y?l?nda 2 milyar 200 milyon ve 1982 y?l?nda 2 milyar 400 milyon ile her y?l art?? göstermi?tir.
O dönemde faiz ve kredilerin pahal? olmas? sebebiyle yat?r?mc?lar, az para harcayarak çok yat?r?m yapma tekni?ini kullanm??lar. Bu sebeple eme?in yo?un oldu?u yani i?çi say?s?n?n artt??? yat?r?mlarda art?? olmu?tur. Konfeksiyon imalat?, eme?in yo?un oldu?u yat?r?ma en güzel örnektir.