22 Aralık 2012′de Dünyaya Ne Olacak ?

0
54

4390_zko_teardrop-300x197Peki mayalara göre 2012′de ne olacak?
2012 de dünyaya çarpacak olan bir gezegen türlü felaketlere yol açacak. Dev tisunamiler, depremler, volkan patlamalar? gibi felaketler dünyay? yeni bir ça?a sokacak. Maya takviminde 22 aral?k 2012  zamanlar?n sonu olarak ifade edilmektedir. Fakat 2 y?ll?k bir yan?lma pay? oldu?u da söylenmekte. Maya Takvimi’nin kulland???m?z Gregoryen Takvimi’ne çevrili?inde MÖ 1′den MS 1′e geçilmi? olmas?d?r. Aradaki s?f?r atlanm??t?r. Burada 2 y?ll?k bir hata pay? oldu?una dikkat çekilmi?tir. Asl?nda bu dünyan?n sonu de?il yeni bir ba?lang?ç, sadece dünyan?n k?ta ?ekillerinin fiziksel olarak de?i?mesidir. Büyük k?talar?n sular alt?nda kalmas? gibi bir?ey. ?imdi, Maya kehanetini do?rulay?c? bir di?er noktaya geçelim;Tanr?lar?n Gezegeni Marduk
Gaz gezegen olarak bilinen marduk 3657 y?lda bir dünyaya çok yak?n geçerek çe?itli felakatlere yol açm??t?r. Baz? kaynaklara göre büyük Nuh tufan?n?n nedeni de Marduk gezegeninin dünyaya çok yak?n olarak geçmesiydi. Bilimsel ara?t?rmalara göre Marduk gezegeninin 3657 y?ll?k süresi 2012′de doluyor. Yani 2012′de dünyay? birbirine katmas? muhtemel. ??te burada merak edilen maya takvimindeki büyük tufan?n Marduk ile bir ilgisinin olup olmad???. Marduk yeni bir tufan olu?turabilir ve dünya sular alt?nda kalabilir.

Kay?p K?ta MU
Sizlere okudu?um bir kitab? örnek göstermek istiyorum. Birkaç forumda “madem böyle bir felaket olacak bir daha nas?l insanl?k düzelecek ki” tarz? yaz?lar okudum. Bilgiustam’da da böyle dü?ünenler olabilir. ??te burada size örnek gösterece?im konu Kay?p K?ta MU. Bilmiyorum daha önce duyanlar?n?z oldu mu Türk’lerin de Mu k?tas?ndan oldu?u iddia edildi. Bunun imkans?z olmad???na inananlardan?m. Size Mu k?tas? hakk?nda kendimce bilgiler vermeye çal??aca??m. James CHURCHWARD çözdü?ü tabletlerde ilk insan?n Mu k?tas?ndan ç?kt???n? iddia etmi?tir. Mu k?tas? bugünkü pasifikte M.Ö 200.000 ve 70.000 aras?nda varolan büyük bir uygarl?kt?.  Mu k?tas?ndaki insanlar?n bugünkü teknolojiden çok daha yüksek bir teknolojiye sahip olduklar? muhte?em bir uygarl?k kurduklar? tabletlerden ç?kar?lm??t?r. Yani tabletlere göre ilk insan tüm bilgilere sahip olarak yeryüzüne Mu k?tas?n?n oldu?u bölgeye indirilmi?tir. Bunu duyunca ço?unuzun ?imdi diyece?i gibi bende o zaman yamyamlar,ilkel uygarl?klar,ma?ara dönemleri nas?l olu?tu dedim. Okudukça soruma cevap ald?m. Mu k?tas?ndaki insanlar muhte?em uygarl?klar?nda ya?arken dev yanarda? patlamalar?,depremler k?tay? sular alt?na gömmü?tür. Büyük bir k?ta oldu?undan baz? bölgeleri su yüzünde kalm??t?r ve kurtulan baz? insanlar kendilerini kurtar?p dünyaya yay?lm??lard?r. ?nsanlar?n böyle büyük bir felaketten sonra yoksulluk ve açl?k içindeyken birbirlerini yemeleri bana mant?ks?z gelmedi. ?uan için dü?ündü?ümüzde böyle bir felakette hala ya?ayabilmekten ba?ka bir ?eyler dü?ünecek  insanlar oldu?unu dü?ünmüyorum. O zamanda insanlar sadece hayatta kalmak için çabalam??lard?r ve sonuçta ilkellik,yamyaml?k gibi topluluklar ortaya ç?km??t?r. Derince dü?ündü?ümüzde pekte mant?ks?z gelmeyece?ini dü?ünüyorum. Ulu önder Atatürk’ün bu konu hakk?nda ekip kurdurdu?u ve Mu k?tas? hakk?nda ara?t?rmalar yapt?rd??? da bilinenler aras?nda. ?nsanl?k böyle bir felaket olduysa yeniden nas?l bugünkü teknolojiye kavu?tuysa yeniden bunu ba?armamas? için bir neden göremiyorum.