11 Eylül Saldırılarının Ardındaki Sır Perdesi Aralanıyor Mu?

0
52

4390_zko_teardrop-300x197Rezonans dedi?imiz olay ise, titre?imden 56 dk sonra de?il birkaç saniye sonras?nda gerçekle?ir. ?lave olarak, ta??y?c? kolonlar yan taraftan al?nan bir darbe neticesinde o tarafta daha büyük hasar olu?acak ?ekilde deforme olur ve yine o tarafa meylederek y?k?l?r. 11 Eylül’de ise, yüzbinlerce tonluk çelik konstrüksiyon saniyeler içerisinde bir toz bulutu haline gelerek dimdik ?ekilde hiçbir yöne yatmadan sanki serbest dü?me yaparcas?na zemine gömülmü?tür.Tonlarca çelik sütun ta??y?c?s? oldu?u dik yükler alt?nda nas?l tuz-buz olabilir ki? En az?ndan çelik sütunlar?n baz?lar? çok hasarl? baz?lar? da az hasarl? oldu?undan çok hasar alm?? taraf?n erken y?k?lmas? bunu takiben de binan?n yatarak etraf?ndaki yap?lar?n üzerine dü?mesi beklenir. Ama bu beklentinin aksine koskoca iki kule dü?ey eksende oldu?u gibi yerin dibine geçmi?tir.
Bunun nas?l olabilece?ine dair ak?llardaki soru i?aretlerini büyük ölçüde gideren a?a??daki bilimsel ara?t?rmay? izlemenizi tavsiye ederim.
World Trade Center, enkaz?n yüksek çözünürlüklü uydu foto?raf? için; t?klay?n.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.