”1 Nisan” Çelişkisi Nedir? 1 Nisan’da Şaka Yapmak Neden Yanlıştır?

0
41

4390_zko_teardrop-300x197Bu rivayetlerden birine göre;
Fransa devletinde 1564 senesine kadar y?l?n ba?lang?ç günü 1 Nisand?. Fakat kral 4. CHARLES takvimi de?i?tirme karar? ald?. Bu kararla birlikte  y?l?n ba?lang?ç tarihi 1 Ocak yap?ld?. 1 Ocak 1565 ile birlikte herkes birbiriyle kucakla??rd?. Hediyele?tikten sonra birbirlerine mutlu y?llar dilerdi. Fakat 1Nisan geldi?inde baz? ?akac?lar eskiden oldu?u gibi yine birbirlerine hediyeler verip mutlu y?llar dilerlerdi .Bu yapt?klar?n? ise gülmek için yapt?klar?n? söylemi?lerdi. Böylece büyük-küçük demeden herkes 1 Nisanda birbirine ?aka yapm??t?r.Literatürde ki “Nisan Bal???” kavram?n?n da bu ?akadan geldi?i dü?ünülmektedir.
Fransa da Nisan ay?n?n ba??nda bal?k av? yasakt?r. Çünkü bu dönem bal?klar?n üreme mevsimidir. ?aka yapmay? seven bal?kç?lar avc?lar? kand?rmak için ?rmaklara çiroz ringa bal?klar? atm??lar ve atarken Nisan Bal??? diye ba??rm??lard?r.
Baz?lar? ise Nisan bal??? kavram?n? 1 Nisan?n bal?k burcunu simgelemesi kabul etmi?tir.
Baz?lar? bu ?akalad?klar? insanlar? Nisan aptallar? olarak nitelendirdiler. Bu güne “Bütün Aptallar?n Günü” dediler.
Bu adetin ?ngiltere yay?lmas? yakla??k 2 yüzy?l sürmü?tür. Daha sonras?nda Amerika ile birlikte tüm dünyaya yay?lm??t?r.
1 Nisan Ve Müslümanlar
Ayn? zamanda 1 Nisan?n farkl? bir hikayesi bulunmaktad?r. 15. yüzy?lda Haçl? ordusu ?spanya da bulunan Endülüs müslümanlar?n?n son kalesini ku?atma alt?na al?r. Bu ku?atmada k?? ay? olmas? sayesinde kale korunabilmektedir.Haçl? ordusu komutan? durumu anlar ve taktik de?i?tirmeye karar verir. Komutan?n yeni takti?i hilelerle doluydu. 31 Mart gecesinde kalenin önüne geçti ve bir eline hristiyanl???n dini kitab? ?ncil’i di?er eline ise Kuran-? Kerim’i ald?. Ve ba??rmaya  ba?lad?..”?u iki kitap üzerine yemin olsun ki e?er kaleden ç?kar ve ordumuza teslim olursan?z size zarar vermeyece?im.”