Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » 2016 » Ocak

Aylık Arşiv: Ocak 2016

Mondial Motosiklet Neden Tercih Ediliyor?

Mondial motosiklet ve scooter modelleri ile motosiklet tutkunlar? için farkl? alternatifler olu?turuyor. ?ehir içi seyahatler için motosikleti tercih edenler gibi, ?ehirler aras? seyahatler yapmay? sevenler için de birçok farkl? model sunan Mondial motosiklet, farkl? ihtiyaç ve beklentileri kar??lamakta oldukça ba?ar?l?. Motosiklet üretiminde fiyat performans lideri olan Mondial, ?ehir içi kullan?mlar için scooter modelleri ile öne ç?karken, h?z tutkunlar? ve motosiklet ...

Devamını Oku »

Geleceğin Teknolojisi İçin Füturistik Tahminler

Fütürizm gelecek ile ilgili analizler yap?p zaman içerisinde nelerin de?i?ece?i üzerine fikir yoran bir ak?md?r. Bu ak?ma verilebilecek en iyi örneklerden biri bilim kurgu filmleridir; çünkü bu filmler genellikle gelecekte ne olacak üzerine kurgulanmaktad?r. Ancak bu ak?m sadece filmlerle s?n?rl? kalmay?p bu konular üzerine zaman harcayan birçok ki?i ve kurum bulunmaktad?r. Bu yaz?m?zda gelecekte hayat?m?za girece?i dü?ünülen 10 önemli tahmin ...

Devamını Oku »

Polisitemi Nedir?

Sekonder Polisitemi;yüksek yerlerde oldu?u gibi solunum havas?ndaki oksijen azl??? nedeniyle veya kalp yetmezli?inde oldu?u gibi dokulara oksijen b?rak?lmas?nda yetersizlik nedeniyle, doku hipoksik olmaya ba?lad???nda, kan yap?c? organlar otomatik olarak daha fazla miktarda alyuvar üretirler.Bu duruma sekonder polisitemi denir ve alyuvar say?s? s?kl?kla 6-7 milyon/mm3′e, normalin yakla??k %30 üstüne yükselir.Sekonder polisiteminin en yayg?n tipi atmosferdeki oksijenin çok dü?ük oldu?u 4000-5000 metre ...

Devamını Oku »

Münacat Nedir ?

Münacat tasavvufta yarat?c?ya (Allah)’ a yakarma anlam?nda kullan?l?r. Bu itibarla yaz?lan manzum, naz?m veya nesir yaz?lara verilen add?r. Münacat?n temel amac?, Allah?n kudreti kar??s?nda kulun kendi varl???n?n ne kadar zay?f oldu?unu fark edip; i?ledi?i günahlara kar??n ba???lanma istemesi mant???na dayan?r. Tevhidle çok benze?se de birbirine kar??t?r?lmamas? gerekir. Münacatta Allah’?n kudretine boyun e?me; tevhidde ise Allah’?n yaratt?klar?na hayran olmak esast?r. Ayn? ...

Devamını Oku »

Kendini Gerçekleştiren Kehanet Nedir?

Bu konu hakk?nda bizim kültürümüzde ?sak?nan göze çöp batarm???, ?bir ?eyi k?rk kere dersen olur? gibi say?s?z deyim bulunmaktad?r. Özellikle bayanlar?n e?lerine s?kl?kla söyledikleri ?sen beni sevmiyorsun? veya ?bir gün beni aldataca??n? biliyorum? gibi laflar da kendini gerçekle?tiren kehanetler aras?ndad?r. Teori birçok filmde de yer almakta olup birçok reklam filminin de ana temas? haline gelmi?tir. Kendini gerçekle?tiren kehanet bir anlamda tarihi ...

Devamını Oku »

D Vitamini Nedir? Etkileri Nelerdir?

D vitamini, ya?da eriyen ve kalsiyum, fosforun sindirim yollar?nda kullan?m? ve emilimi ile özellikle çocuklarda büyüme için gerekli vitamindir. D vitamini ailesine ait sterollerden pek çok farkl? bile?ikler ortaya ç?kmaktad?r. Hepsi de az çok ayn? i?levi yürüten bu bile?iklerin en önemlisi vitamin D3, kolekalsiferol’dür.

Devamını Oku »

Kolesterolü Düşüren 10 Gıda

Kolesterol; hücre membranlar?’n?n düzgün bir ?ekilde çal??mas? için gerekli olan ve kanda bulunan steroid lipitlerdir (ya?). Vücudumuz ihtiyaç duydu?u kolesterolü kendisi üretmektedir; bu nedenle fazla miktar?n?n tüketilmesi gerekli de?ildir ve yüksek miktar? kalp rahats?zl?klar?n? artt?rmaktad?r.

Devamını Oku »

Kıbrıs Akasyası Nedir?

Akdeniz ve Ege’de ya?ayanlar, ilkbahar aylar?nda sar? çiçekleri ile park ve bahçeleri süsleyen bu a?açla çok s?k kar??la??rlar. Latince ad? “Acacia cyanophylla” (Syn. Acacia saligna) olan K?br?s Akasyas? Leguminosea (Baklagiller) familyas?n?n bir üyesidir.

Devamını Oku »

Afgan Tazısı Nasıl Bir Hayvandır?

Genellikle av köpe?i olarak yeti?tirilen Afgan Taz?s?, süs köpe?i olarak da yeti?tirilmektedir. Di?er köpek türlerinden daha farkl? fiziksel özelliklere sahip olmas?, koku alma özelli?inden ziyade görerek avlanmas?, onu farkl? k?lmaktad?r. Av esnas?nda zorlu arazi ?artlar?nda s?çray??lar?, dönü?leri ile ünlü olan bir hayvan türüdür. Hayvan türleri aras?nda çok güzel bir görünüme sahip olan cinslerden biridir. Farkl? renklerden olu?an bu köpek türü, ...

Devamını Oku »

Aşırı Terleme Hastalığı (Hiperhidrozis) Nedir?

Terleme; insan?n do?as?nda olan ve özellikle yaz?n kendini s?kl?kla gösteren bir faktördür. Kötü koku gibi olumsuz bir duruma neden olsa da, vücutta bulunan toksini d??ar? b?rakt??? için, sa?l?k için önem te?kil eder. Her ?eyin fazlas? zararl? oldu?u gibi terlemenin de a??r?s?, baz? hastal?klar?n sinyalini verir. Baz? insanlar?n mekanizmalar? h?zl? çal??t???ndan ya da fazla kilolardan da a??r? terleme gerçekle?ebilir. Stres, spor, ...

Devamını Oku »
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.