Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » 2014 » Eylül

Aylık Arşiv: Eylül 2014

Plüton: Gezegen mi Değil mi?

1800 lü y?llarda Neptün, Uranüs’ün yörüngesindeki hareketlerin düzensizli?i sayesinde bulunmu?tur. Fakat daha sonraki y?llarda, Neptün’ün varl???n?n Uranüs’ün hareketlerindeki düzensizli?i aç?klamad??? ve Neptün’ün de kendi hareketlerinin düzensizlikler gösterdi?i anla??l?nca Neptün’ün ötesinde de bir gezegen oldu?u tahmin edildi. Bu tahminden sonra ara?t?rmalara giri?ildi. Sonuçta 15 y?ll?k bir çal??mayla, Clyde Tombaugh 1930 y?l?nda Plüton’u ke?fetti.

Devamını Oku »

Mıknatıs Nedir? Nasıl Yapılır?

M?knat?s özellikle ?sveç’te, Cezayir’de ve Ural da?lar?nda, baz? gökta?? kal?nt?lar?nda ve da??n?k olarak dünyan?n çe?itli yerlerinde do?al olarak bulunur. Bunlar do?al, kendili?inden olu?mu? saf m?knat?slard?r. Fakat bu do?al m?knat?slar d???nda, su verilmi?, özel çelikten yap?lma yapay m?knat?slar da vard?r.

Devamını Oku »

Kansızlık(Anemi) Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

??te kans?zl???n belirtileri; – Gün içerisinde halsizlik, yorgunluk ve ba? dönmesi. – Yap?lan i?e konsentre olamama ve çabuk yorulma. – ??tahs?zl?k. – Cilt renginde solukluk. – S?k s?k ü?üme hissi. – Özellikle geli?im ça??ndaki çocuklarda alg??ama ve ö?renmede gerileme. – Saçlarda gere?inden fazla dökülme. – Çarp?nt?lar?n s?kla?mas?. – Çal??ma verimlili?inin azalmas?. – Çocuklarda daha s?k hastalanma. – Fiziki aktivitede yava?lama. ...

Devamını Oku »

Dışavurumculuk Nedir?

D??avurumculuk, hayatta var olan çirkinlikleri, güzelmi? gibi gösteren sanat anlay???n?n, insanlar? kand?rmak oldu?unu savunur ve bu durumu kesinlikle reddeder. D??avurumculuk, hayatta bulunan gerçeklerin sadece güzel yanlar?n?n olmad???n?, çirkin taraflar?n?n da var oldu?unu ve anlat?lmas? gereklili?ini savunur. Hayat?n tozpembe olarak anlat?lmas?na kar??d?r. D??avurumculuk, seçti?i yöntemlerin temeli bak?m?ndan romantizm ak?m?na benzer, ancak asl?nda bu ak?mdan oldukça farkl?d?r. Bu ak?mda, d?? dünyada var olan ...

Devamını Oku »

Ispanağın Faydaları Tescillendi

?sveç’ te bulunan Karolinska Enstitüsü bilim insanlar?n?n ortaya koyduklar? deneyde, ?spanaktan ald?klar? tuzu farelerin içme suyuna kar??t?rd?lar ve bu bir hafta boyunca sürdü. Bu süreç sonunda farelerin düzenli olarak nitrat almas?ndan dolay? kaslar?nda belirgin bir güçlenme oldu. Nitrat al?m?, k?rm?z? kas olarak bildi?imiz, fazla efor gerektirmeyen hareketlerde devreye girdi?i bilinen, yava? kas?lan kas lifleri üzerinde fazla bir etki göstermedi. Ancak ...

Devamını Oku »

Yaşamı Olumsuz Etkileyen Sosyal Fobi

Bu hastal?kta ba?kalar?n?n önünde konu?ma, sunum yapma, yeme, içme, yazma, telefon konu?mas?, kar?? cinsle bulu?ma vb. topluluk içinde gerçekle?tirilen durumlar esnas?nda yo?un olarak kayg?,a??r? terleme,heyecan,bulant?,kar?n a?r?s? vb. bedensel ve ruhsal tepkimeler söz konusudur. Toplum içinde de yüzde 2,4 – 13 aras?nda görülme oran? vard?r. Ço?u zaman bu durum ki?ilikle ili?kilendirilir ve üzerine gidilmez. Bu hastal?k yüzünden insanlar çekinden, içine kapan?k, ...

Devamını Oku »

Etkili Konuşmanın Anahtarı: Belagat

Beli? sözün bir ba?ka göstergesi îcâzd?r. Îcâz, sözü mucize denebilecek ustal?kla kullanma, anlatmak istenileni en az ve en etkili ?ekilde anlatmakt?r.

Devamını Oku »

Hasta Bina Sendromu(HBS) Nedir?

Cihazlar?n olu?turdu?u manyetik enerji dolu bu binada HBS sendromuna yakalanmak için tek problem havaland?rma yetersizli?i de?ildir. Yanl?? ?s? yal?t?m? ve yanl?? yerle?im düzeni de Hasta Bina Sendromuna (HBS) yol açar. HBS, literatüre’ye (Herhangi bir bilim dal?nda yaz?lm?? olan yaz?/eserler bütünü) eklenmi? birçok hastal???n ba??nda yer al?yor. (HASTA B?NA SENDROMU, SEKRETER SENDROMU, YAZ KRAMPI, GÜRÜLTÜ SA?IRLI?I…)

Devamını Oku »

Zayıflatıcı Jeller

Zay?flat?c? Jellerin Tok Tutma Etkisi Zay?flamak için ya günlük ald???n?z kalori miktar?n? dü?üreceksiniz ya da harcad???n?z enerjiyi artt?racaks?n?z. Her in?an?n a?a?? yukar? günlük hareketleri ile yakt??? kaloriler bellidir. Hareket kabiliyetini artt?rmak yerine, içeri?i tamamen do?al olan s?k?la?t?r?c? ürünler ile tokluk hissi yarat?larak günlük al?nan kalori miktar? dü?ürülür. Bu ürünlerin ba??nda gelen x-tra jel de insanlar?n bu durumunu göz önünde tutmu? ...

Devamını Oku »

Dondurmanın Yapılışı ve Tarihçesi

Peki severek yedi?imiz bu dondurman?n nas?l yap?ld???n? biliyor muyuz? Dondurma basitçe süt ve ?ekerin yada meyve sular? ile ?ekerin dondurularak kat? hale getirilmesidir. Yaln?z dondurma yap?m? yukar?daki tan?m?m?z kadar kolay de?ildir.

Devamını Oku »
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.