Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » 2014 » Ağustos

Aylık Arşiv: Ağustos 2014

Zurna Nedir?

Erik, kay?s?, ?im?ir gibi a?açlar?ndan yap?lan zurna üç parçadan olu?maktad?r. En büyük parças? olan k?sm?na; Lüle, kam??tan yap?lan küçük parçaya; Z?pç?k ya da sipsi, kam??la büyük parça aras?nda bulunan k?sma ise Dil ad? verilmektedir.

Devamını Oku »

Zekanın Gelişim Aşamaları

Buna göre; 1) 0-2ya? duyusal evre; az-çok gibi kar??tl?klar?n alg?lanmas?. 2) 6-7ya?a kadar i?lem öncesi evre; kar??la?t?rma yap?labilinen evre. 3) 11 ya?a kadar somut i?lemler evresi; soyut dü?ünme, ili?ki kurabilme, zor problemlerin çözümü. 4) Ergenli?e kadar soyut evre

Devamını Oku »

Sayılar ve Çocuklar

Devamını Oku »

Açıköğretim Fakültesi Nedir? İşleyişi Nasıldır?

Aç?kö?retim sistemi nas?l i?ler? Dersler kitle ileti?im araçlar? yollar?yla i?lenir, TRT Okul kanal?nda, her gün 12 saat aç?kö?retim dersleri ile ilgili yay?nlar yap?lmaktad?r. Ayr?ca Anadolu üniversitesi bünyesindeki “aof e-ogrenme “ sitesinde ve di?er onlarca forum sitelerinde dersler ve s?navlarla ilgili destek verilmektedir. Anadolu üniversitesinin her ilde bürosu bulunmaktad?r, bu bürolarda ö?rencilere her konuyla ilgili destek verilmekte, gerekli olan tüm ders ...

Devamını Oku »

İnsan Sağlığına Etki Eden Etmenler Nelerdir?

1- Bünyesel Etmenler 2- Çevresel Etmenler

Devamını Oku »

Country ve Western Müzik Nedir?

1920’ li y?llar?n ba??nda yeni aray??lar içerisinde olan Amerikan plak ?irketleri; k?rsal kesimin ve sömürgenin müzi?i olan bu tarz?, popüler kültüre kazand?rm??lard?r. Country’ nin temeli, Britanya adalar?ndan getirilmi? olan eski balladlar? (halk ?iirleri ve ?ark?lar?), onlar? taklit eden yeni Amerikan ?ark?lar? ile birle?tirilmesidir. Balladlar, modal yap?da ve daha çok pentatonik dizilerden olu?maktayd?. Bu müzik, armoni ve ritim ile harmanlanarak tekrar ...

Devamını Oku »

PRP Yöntemi İle Saç Sökülme Tedavisi

PRP yöntemi yani aç?l?m? ile PLATELET RICH PLASMA yöntemi henüz saçlar? dökülme a?amas?nda olan, tamamen kel ya da geni? bölgeli saç aç?kl??? bulunan ki?iler haricinde isteyen herkese uygulan?lan bir yöntemdir.

Devamını Oku »

Su Piresinin İlginç Dünyası

Su pireleri saydam kabuklular grubunda olup ?stakoz ve karidese akrabad?r. Çevreyle etkile?imleri oldukça geli?mi?tir. Ortam de?i?ikli?i ya?and???nda veya tan?nmayan ba?ka bir canl? taraf?ndan uyar?ld?klarnda farkl? tepkiler gösterirler. Bu davran?? farkl?l?klar? bazen o kadar h?zl? ve ani ya?an?r ki gerçekle?en de?i?imi gözlemlemek mümkün de?ildir. Bu esnada vücutlar?n? çok de?i?ik ?ekillere sokarlar. Bu durumu omurgas?z hayvanlar grubuna dahil olmalar?na borçlu olduklar?n? söyleyebiliriz. ...

Devamını Oku »

Elektro Akustik Nedir?

Elektro akustik tekni?inde, havadaki ses dalgalar?, iletken teller yard?m? ile elektrik titre?imlerine dönü?türülür. Bu titre?imler, kay?t edilebilir ya da seslerin içeri?i ile oynanarak yeni ve fakl? seslere ula??labilir. Günümüzde elektronik yollarla üretilen seslerden olu?an besteler dahi yap?lmaktad?r. Burada yap?lan i?lem için, do?al seslerin nitelikleri ile oynanarak yapay sesler üretilir diyebiliriz. Farkl? sesler üretilebildi?i gibi pek çok enstrüman?n neredeyse gerçek sesleri ...

Devamını Oku »

Beton Neden Çatlar? Nasıl Engellenir?

Öncelikli olarak, betonun sa?lam olmas?n?n gerçekten gerekti?i as?l yap?lardan ba?layal?m. Barajlar; bu yap?lar milyarlarca galon suyu, mühendislik harikas? bir dengeyle tutan ve hayat?m?zda çok büyük yeri olan sistemlerdir. Barajlar?n yap?m?nda kar??la??lan en büyük problemde çatlaklard?r. Sebep olarak betonun kimyasal yap?s?ndan dolay?, su ile kar??t?ktan sonra kuruma a?amas?nda ?s?nmas? ve bu ?s? yüzünden genle?me meydana getirmesidir. D??tan kuruyan beton normal bir ...

Devamını Oku »
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.