Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » 2014 » Temmuz

Aylık Arşiv: Temmuz 2014

Timüs(Thymus) Bezi Nedir?

Timüs Bezi Vücudun Hangi Bölgesindedir? Timüs bezi, tiroid bezinin alt?nda, gö?üs bo?lu?unda ve soluk borusunun önünde bulunur.

Devamını Oku »

Karpuzun Faydaları Nelerdir?

Karpuz yüksek miktarda su içerdi?i ve buna ba?l? olarak s?k tuvalete gidilmesini ve vücuttan at?k maddelerin daha s?k at?lmas?n? sa?lar. Bir nevi karpuz hazm? güçlendirir sindirimi kolayla?t?r?r. Ayr?ca karpuzun vücut içinde hazm? kolayd?r. Vücutta temizleyici bir özellik ta??r. E?er haz?ms?zl?k sorununuz varda 1-2 dilim karpuz size yard?mc? olabilmektedir.

Devamını Oku »

Bağlama Nedir?

Ba?lama sözcü?ünün ilk olarak 18. yüzy?lda kullan?ld??? tahmin edilmektedir. Çalg?n?n ad?n?n, sap?nda bulunan perdelerin ve tellerin ba?lanmas?ndan esinlenerek konuldu?u dü?ünülmektedir. Ba?lama k?saca; armudu and?ran tekne ( gövde), teknenin üzerine yap??t?r?lan gö?üs ve sap k?s?mlar?ndan olu?maktad?r. Gö?üs k?sm?nda bulunan orta e?ik ile sap k?sm?nda bulunan üst e?ik üzerine gerilen teller, yine sap k?sm?nda bulunan burgular yard?m? ile akort edilmektedir. ?lk önceleri ...

Devamını Oku »

Suyun Mucizesi

Dünya’daki kara ve su da??l?m? da muhte?em bir dengededir. Yeryüzünün dörtte üçü sularla kapl?d?r. Bu oran?n daha az oldu?u dü?ünüldü?ünde çöl ve kurak bölge oran?nda art?? meydana gelirdi. Tar?m ve hayvanc?l?k gibi topra?a ba?l? faaliyetlerin yap?m? zorla??rd?. Ayn? ?ekilde bu oran?n çok oldu?u durumda verimli dahi olsa toprak alan? azal?r ve dolay?s?yla ba?ta yerle?me ve kara canl?lar?n ya?am? olmak üzere ...

Devamını Oku »

Libido Nedir?

Libido, çocuklarda cinsel nitelik ta??r. Çocu?un zihinsel geli?imi ilerledikçe libidonun bir bölümü cinsel i?levi sürdürürken, di?er k?sm? da ki?inin sanata, bilime, tekni?e dönük her türlü bulu? ve yarat?c? etkinli?e kaynakl?k eder. Libido insan ya?am?n? olu?turan dönemlerin her birinde ayr? bir nitelik ta??r. Ag?zc?l evre(süt emme ve ?s?rmadan haz duyma evresi),d??k?l evresi(d??k?lamadan haz duyma evresi),ve üretken evre(cinselli?in ayr?m?na varan çocu?un haz ...

Devamını Oku »

Virtüöz Nedir? Kimlere Virtiöz Denir?

Virtiöz kelimesi asl?nda becerikli, yetenekli anlam?na gelmektedir. Sadece müzik için de?il, genel anlamda bir i?i iyi yapan insanlar için kullan?lan bir kelimeydi. Heykelt?ra?, ressam, mimar, futbolcu, yazar vb virtiöz olamaz m?? Eskiden olabilirdi ancak günümüzde olamaz. Çünkü virtiöz kelimesi art?k sadece müzisyenler için kullan?lan ve ustal?k anlam?na gelen bir kelime haline büründü.

Devamını Oku »

İnsan ve Sağlık Dostu Besinler

??te insan dostu g?dalar ve insan vücudunda etkileri: Do?rarken gözya?? ak?tan, tazesini yerken a??z yakan g?da; so?an,sar?msak. Büyüklerimizde hep söylemi?tir ‘Ye evlad?m ?ifad?r.’ diye özellikle de mide için yararl?d?r so?an ve sar?msak ikilisi. Mide,prostat ve yemek borusu kanserlerinin dü?man?d?r. Kalp hastal??? riski alt?ndakilerde özellikle tüketmelidir çünkü so?an ve sar?msak ikilisi kalp hastal??? riskini de %20 azalt??? bilinmektedir.

Devamını Oku »

Kist Nedir? Belirtileri ve Çeşitleri Nelerdir?

Devamını Oku »

İstanbul Üniversitesi

Üniversite hem Osmanl? Devleti’nin hem de Türkiye Cumhuriyetinin ?lk üniversitesi özelli?ini ta??maktad?r. 30 may?s 1453 tarihinde, yani Fethin ertesi günü, Fatih’in emriyle kurulan, Sahn-? Seman Medreseleri’nin devam? niteli?indedir ?stanbul Üniversitesi. Bugünkü Modern halini ise 18 kas?m 1833’te alm??t?r. Uzun y?llar Türkiye’nin ilk ve tek üniversitesi olarak kalm??t?r. Üniversite dünyan?n ilk 500 üniversitesi s?ralamas?na 2005 y?l?ndan beri girmektedir.

Devamını Oku »

Kan Gruplarının Oluşumu ve Özellikleri

ABO dizgesindeki gruplar A, B, AB VE 0 gruplar?d?r. Kimi insanlar?n alyuvarlar?ndan, kimi insanlar?n serumlar?yla kar??la?t??? zaman hücrelerin birinin ötekini çekerek kümeler olu?turur(a?lütanasyon).Bu kümele?me, k?rm?z? kan hücrelerinin üzerinde antijene kar?? serumun özel bir antikor içermesinden olu?maktad?r. ??te ABO dizgesindeki dört grup bu çal??malar?n sonucu ortaya ç?kt?.

Devamını Oku »
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.