Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » 2014 » Nisan

Aylık Arşiv: Nisan 2014

Otizm Nedir? Tedavisi Mümkün Müdür?

Otizm genellikle küçük ya?larda,yap?lan ara?t?rmalar göre özellikle 2 ve 3 ya?lar?nda otizm belirtileri ortaya ç?kmaya ba?l?yor.En büyük belirtiler anlama güçlü?ü ve alg?lama bozuklu?u. Zeka gerili?i bu hastal?kta normaldir ancak istisnai durumlar da görülür.Zeka seviyesi normal hastalar da vard?r bu yüzden zeka gerili?i tam anlam?yla otizm için bir belirti de?ildir. Buna ra?men zeka seviyesi ne olursa olsun hasta olmayan bireylere göre onlar?n ...

Devamını Oku »

Plates Nedir? Nasıl Yapılır? Faydaları Nelerdir?

Plates Ad? Nereden Gelmi?tir? Bu isim bir bireye ait ve kurucu ismi alm??t?r. Bu tekni?e ismini veren Joseph Plates’tir. Plates,küçük ya?larda ast?m ve romatizma hastal??? olan sa?l?ks?z bir çocuktur. ?lerleyen ya?larda baz? sporlarla u?ra?arak kendini geli?tirdi. 1. Dünya sava??nda kampa al?narak askerlere kendi tekni?ini ö?retti amac? özel ve kendine ait olan teknikler geli?tirerek sa?l?kl? ve diri vücutlar olu?turmakt? ve bunu ...

Devamını Oku »

Solaryum Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Çal??ma Prensipleri: Solaryum cihazlar? ultraviole ???nlar sayesinde derinize temas eder ve bronzlu?u bu ?ekilde sa?lar. Hepsi bu yöntemle çal???r sadece cihazlar?n tipi ya da vücuda etkisi farkl?d?r. Ultraviole ???nlar cihaz sayesinde kontrol edilebilir ve sizin için en uygun ???k ?iddeti ve tipi seçilebilir. ?çine girdi?iniz kabinde hareketsiz olarak uzan?rs?n?z daha sonra uzman ki?i taraf?ndan ?iddet ve ?????n tipi ayarlan?r bunun ...

Devamını Oku »

Nefes Darlığı Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Herhangi bir sebep olmaks?z?n, h?zl? soluk al?p vermeye ba?lamak ise bu rahats?zl???n ilk belirtisi olabiliyor. Bu durum fark edildi?inde hemen bir sa?l?k kurulu?una gidip gerekli kontrollerin yap?lmas? gerekir. Hastalar?n belirtti?i ?ikayetler ise; nefeslerinin yetmemesi, ci?erlerini tam olarak dolduramamas? ve bu sebeple sonuna kadar nefes al?p verememesi, gö?sünde bir s?k??ma ya da bir a??rl???n olmas? yönündedir.

Devamını Oku »

Teknolojide Son Nokta: Google’ın İnanılmaz Gözlükleri

Peki bu gözlüklerin özelli?i ne? Google söz konusu proje hakk?nda detayl? bir aç?klama yapm?yor ancak ?imdilik y?l sonunda piyasada olaca?? ortada. Gözlük normal bir gözlükten çok farkl? cam ve çerçeveden olu?uyor tek ortak özelli?i bu. Bunun yan? s?ra di?er gözlüklere göre biraz daha önde duracak ve bu gözlükler sayesinde GPS özelli?ini her an kullanabileceksiniz. Daha genel bir aç?klama ile bu gözlükler sayesinde yan?n?zda sürekli ...

Devamını Oku »

Sarımsağın Faydaları ve Zararları Nelerdir? Sarımsak Hangi Hastalıklara Tedavidir?

Bugün sar?msak, damar sertli?i, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon ve kalp hastal???n? önlemeye yard?mc? olmak için kullan?lmaktad?r. Ayr?ca ba????kl?k sistemini güçlendirmek için de kullan?lmakta. Sar?msak kansere kar?? da korunman?za yard?mc? olabilir.

Devamını Oku »

Semafor Nedir? Ne İşe Yarar?

1600’lü y?llarda teleskopun ke?fedilmesi ile birlikte, i?aretle?ilen yerler aras? mesafe oldukça artm??t?r. 17. Yüz y?l?n sonlar?na do?ru Robert Hook teleskop kullanarak, haberle?meye yarayan basit bir sistem kurmay? planlam??t?r. Fakat bunu ancak 1794’te Claude Chappe gerçekle?tirebilmi?tir.

Devamını Oku »

Blog Tv Nedir? Nasıl Kullanılır?

Kendi yay?n?n?z? yap?yorsunuz üstelik canl? ve konuk alabiliyorsunuz kar??l?kl? kamera açarak konu?up,yay?n yap?yorsunuz. Blog tv ücretsizdir,üye olarak yer alabilir ya da üye olmadan yay?nlara kat?labilirsiniz. Blog tv sayesinde kendini ispatlayan ve birçok yay?na konuk olan sanal alemin fenomenleri mevut bunun yan? s?ra amatör sanatç?lar da blog tv sayesinde seslerini daha büyük bir kitlelere duyurabiliyor.

Devamını Oku »

Sera Etkisi Nedir ?

Atmosferin bu ?s?y? tutma yetene?i sayesinde sular?n s?cakl?klar? dengede kal?r, böylece denizlerin ve okyanuslar?n sular? donmazlar.

Devamını Oku »

Endoskopi Nedir? Nasıl Uygulanır? Çeşitleri Nelerdir?

Endoskopi, incelenen bölgeye göre özel olarak isimlendirilmektedir. Örne?in yemek borusu incelemesinde özofagoskopi, mide incelemelerinde gastroskopi, onikiparmak barsa?? incelemelerinde duodeneskopi, son barsak incelemelerinde rektoskopi, mesane incelemelerinde sistoskopi, akci?erin bron?lar?n?n incelenmesinde bronkoskopi, kar?n bo?lu?u incelemesinde laparoskopi, rahim incelenmesinde histeroskopi ad? verilir. E?er endoskopi i?lemi sadece kal?n ba??rsak içi yap?lacaksa, buna da kolonoskopi denilmektedir.

Devamını Oku »
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.