Yazının Bulunuşu, Takvimin Bulunuşu, Matbaanın Bulunuşu, Mürekkebin Bulunuşu, Paranın Bulunuşu

0
60

KISA KISA BULU?LAR:

Yaz?:Genel olarak yaz?n?n milattan önce 3500?lü y?llarda Sümerler taraf?ndan bulundu?u bilinir. Fakat ?u an geçerli olan daha güncel bir dü?ünce, yaz?n?n M?s?rl?lar taraf?ndan da bulundu?u yönünde. Yani yenilikçi baz? tarihçilere göre, yaz?n?n Sümerler ve M?s?rl?lar taraf?ndan ayn? zamanlarda birbirlerinden habersiz olarak bulundu?u dü?ünülüyor.

Takvim: Evrende bizim için en önemli iki astronomik hadisegüne? ve ay?n hareketleridir. Takvimler de bu önemli astronomik hadiselere göre ayarlan?rlar. Bugün kulland???m?z Gregoryen takvimini, M.Ö. 45 y?l?nda Sezar haz?rlam??. Bu takvimin ba?lang?c? da Cleopatra ile ilk bulu?ma tarihleriymi?. Fakat bu takvim 128 y?lda bir 1 gün att???ndan kullan?m olarak pekmant?kl? de?ildi. Daha sonra çe?itli düzenlemelerle kullan?mda da pratiklik sa?lanm??t?r.

Matbaa: Matbaa asl?nda Gutenberg’in ya?ad??? ça?dan 6-7 yüzy?l önce biliniyordu, kullan?l?yordu ve onunla say?s?z kitap bas?lm??t?. Klasik Bat? kaynaklar?ndan yap?lan aktarmalarla düzenlenmi? ansiklopedilerimize, ders kitaplar?na bakarsan?z, matbaa denebilecek ilk çal??malar Çin’de ba?lat?lm??t?r. Onlardan binlerce y?l evvel, Mezopotamya kavimleri, ayn? yolla haz?rlad?klar? kli?eleri yumu?ak kile bast?r?yor, bu kili sayfa biçiminde pi?irip sertle?tiriyorlard?. Çinlilerin tek üstünlü?ü, kil tablet yerine kâ??t kullanm?? olmalar?d?r. Matbaa için gerekli çal??malar? yapan en önemli ki?i Johann Gutenberg’dir. Gutenberg matbaan?n mucidi olarak bilinir ve 1439 y?l?nda bu bulu?u ya?ama geçirmi?tir. Fakat Gutenberg biraz saf bir karaktere sahipti bu yüzden ilk bas?lan ?ncil bile Bay Gutenberg taraf?ndan de?il, asl?nda makinesine el koyan orta??n?n o?lu taraf?ndan matbaaya verilmi?tir.

Mürekkep: Ka??d?n icad?yla paralel olarak kullan?lmaya ba?lanan mürekkep, ilk olarak Çinliler taraf?ndan bulunmu?tur. MS 400’ de yakla??k olarak bugün kulland???m?z halini alm??t?r. Renk pigmentleri veya boyar maddelerin s?v?da çözündürülmesiyle elde edilen mürekkebin ilk dönemlerdeki hammaddesi ise yanm?? çam odunu, kuzu ya??, e?ek derisi jölesi ve miskti.

Para: Para, ilk kez MÖ 700’ de Lidya’ da mallar?n al?m? için kullan?ld?. Yo?un olarak ticaretle u?ra?an ve bir Anadolu uygarl??? olan Lidya’ da paran?n ilk formu de?erli maddeden olu?maktayd?. Alt?n ya da gümü?, en çok kullan?lan para hammaddesiydi. MÖ 700 y?l?na gelene kadar insanlar?n ekonomik ili?kilerinde kulland?klar? en yayg?n metot “barter” yani de?i?im sistemiydi. Bu?day almak isteyen, yerine e?it miktarda pirinç kullanabiliyordu.