Buzdolabının İcadı, Bulaşık Makinesinin İcadı, Çamaşır Makinesinin İcadı, Dikiş Makinesinin İcadı, Elektrikli Süpürgenin İcadı

0
73

KISA KISA ?CADLAR:

BUZDOLABI: Karl Linde ilk elektrikli buzdolab?n? yapay olarak 1877?de yapmay? ba?ard?. Fakat bu buzdolab? asl?nda yiyeceklerin bozulmamas? için so?uk ortam?n gereklili?inin ispat? niteli?indeydi. Çünkü bu haliyle kullan?labilirbir yap?dan oldukça uzakt?. Linde’ nin cihaz?, yiyecek kabininin arkas?na freon gaz? yerine metil ether gibi son derece patlay?c? bir gaz pompal?yordu. Güvenlik endi?esi sebebiyle pek kullan?lamad?. Sonraki y?llarda ise, freon gaz? kullan?lan ilk buzdolab?n? Balzer Von Platen ve Carl Munters birlikte tasard?.

BULA?IK MAK?NES?: 19. yüzy?l?n sonlar?nda birçok kad?n ara?t?rmac? bula??k y?kayacak bir makina yapabilmek için de?i?ik fikirler öne sürüyordu. Ancak ilk patent 1885?te Josephine G. Cochran taraf?ndan al?nd? ve 1889’ da tarihin ilk elektrikle çal??an ilk bula??k makinesini yapmay? ba?ard?. Sistemi çok basitti: Alt k?s?mda yeralan iki silindir ile pompalanan su ve sabun, makinan?n içinde bula??klar?n dizildi?i raflara pompalan?yordu. Daha sonra yeniden pompalanmak üzere emici silindirler bu suyu çekiyordu. Evlerde kullan?lmak üzere üretilen makinalar, yan taraflar?nda bulunan kol yard?m? ile çal??t?r?l?yordu. Daha büyük ihtiyaç görülen i?yerlerinde ise buhar gücünden faydalan?l?yordu. Sonraki y?llarda ise, sistem daha da geli?tirilerek günümüzdeki halini alm??t?r.

ÇAMA?IR MAK?NES?: 1906’ da Ala Fischer, ilk çama??r makinesini icat etti. Makinenin içine yatay olarak yerle?tirilmi? metal tamburlara kirli çama??rlar konuluyordu. Tambur, elektrik motoru yard?m?yla döndürülüyor ve hareket s?ras?nda çama??rlar sürekli suyla temas ederek temizlenmi? oluyordu. Bu sistem günümüzde kullan?lan otomatik çama??r makinesinin de temelini olu?turmaktad?r. ?lk kurutuculu çama??r makinesi ise 1924’ te yap?ld?. Çama??r makineleri bu tarihten itibaren sürekli geli?erek günümüzdeki halini ald?.

D?K?? MAK?NES?: 1830’ da Barthelemy Thimonnier ilk diki? makinesini icat etti. Makinede ayak pedal?yla döndürülen bir tekerlek, i?neyi kald?r?p indiriyordu. O dönemlerde pek çok terzi, i?ini kaybedece?inden korkup bu makinelerin 80 tanesini tahrip etmi?ti. Daha sonradiki? makinelerinin elektrik motoru kullanan ve çok daha hassas modelleri geli?tirilmi?tir.

ELEKTR?KL? SÜPÜRGE: 1901’ de Hubert Booth taraf?ndan ilk elektrikli süpürgeyi icat edildi. Booth’ un elektrikli süpürgesi öylesine büyüktü ki atl? bir arabayla çekilmesi gerekiyordu. Fakat süpürgenin performans?ndan herkes etkilenmi?ti; öyle ki ?ngiliz Kral? VII. Edward taç giyme töreninden önce salondaki hal?n?n bu süpürge ile temizlenmesini istemi?ti. Booth bu icad?n ard?ndan British Vacuum Company adl? bir ?irket kurdu(1901). Bu alet yak?tla çal???yor ve ta??mas? oldukça zahmetli oluyordu. At arabalar? sayesinde ta??nan bu alet i?çiler taraf?ndan kullan?l?rd?. Pencerelerden uzat?lan bir hortum sayesinde evlerin içinde temizlik yap?labiliyordu. Bu icat çok ba?ar?l? olmu?tu ve çok i? yapt?.