Üflemeli Çalgılar

0
715
Üflemeli Çalgılar

4390_zko_teardrop-300x197Üflemeli sazlar kendi içerisinde bak?r üflemeliler ve tahta üflemeliler olarak iki gruba ayr?lmaktad?r. Ancak bu s?n?fland?rma günümüzde biraz yan?lt?c? olabilir. Çünkü bugün bak?r nefesli olarak kulland???m?z baz? çalg?lar, tahta üflemeli s?n?f?nda yer almaktad?r. Bunun sebeplerinden biri olarak bugün kullan?lan baz? bak?r üflemeli çalg?lar?n ilk olarak tahtadan yap?larak kullan?lmas?, ad?n? da o dönemden almas? gösterilebilir. Bu çalg?lar günümüze ses aral?klar?n? geni?letmek için geçirdi?i evrimlerle, bak?r üflemeli olarak gelmi?tir. Örne?in; yan flüt ve obua, bugün bak?rdan yap?larak kullan?lsalar da tahta üflemeliler s?n?f?nda yer almaktad?rlar.Ancak as?l sebep, üflemeli çalg?lar?n ses ç?kartma biçimindeki ses niteliklerinden kaynakl?d?r. Her üflemeli çalg?n?n kendine özgü ç?kard??? ses onun kategorisini belli eder. Kullan?lan aksamlar bu s?n?fland?rmalara önemli katk?lar sa?lamaktad?r.
Tahta nefesli çalg?lar?n bir bölümünde kam?? yard?m? ile ses elde edilmektedir. Bu çalg?lara da kam??l? çalg?lar ad? verilmektedir. Kam?? çalg?n?n a??z k?sm?na tutturularak sesin titre?mesini ve buna ba?l? olarak ses ç?karmas?n? sa?lar. Bu çalg?lardan baz?lar?nda ise çift kam?? kullan?larak sesin kar??l?kl? olarak titre?mesi sa?lan?r ki bu çalg?lar çift kam??l? sazlar olarak adland?r?l?r. Ney, mey tek kam??l? üflemelilere, obua’ da çift kam??l? üflemelilere örnek gösterilebilir.
Üflemeli sazlar, günümüzde, orkestralar?n vazgeçilmez çalg?lar?ndand?r. Orkestra içerisinde obua varsa la sesi de obua’ dan al?nmaktad?r.
Bak?r üflemeli çalg?lar?n bir k?sm?nda ise ses aral?klar?n?n artt?r?lmas? ve kromatik seslerin ç?kar?lmas? için piston sistemi kullan?lmaktad?r.

Google dan Gelen Aramalar: