Tükenmişlik sendromuna dikkat

0
25

Özellikle i? ya?am?ndaki yo?un stres ve zor çal??ma ko?ullar?n?n ortaya ç?kard??? tükenmi?lik sendromu kalp sa?l???n? da olumsuz etkiliyor.

?? hayat?ndaki yo?un stres ve psikososyal risk faktörleri, ruh sa?l???n? oldu?u kadar kalp damar sa?l???n? da olumsuz etkiliyor. Giri?imsel Kardiyoloji Uzman? Prof. Dr. Ali Metin Esen, son günlerde birçok ünlüyle de gündeme oturan tükenmi?lik sendorumunun her iki cinsiyette olmak üzere özellikle erkeklerin kalp damar sa?l???nda risk faktörü olu?turdu?unu belirtti.

Yo?un çal??ma ko?ullar?, ba?arma h?rs? ve onun getirmi? oldu?u ba?ar?s?zl?k korkusu, a??r? rekabetçi çal??ma ortam?… Modern dünyan?n sundu?u tüm bu stres faktörleri ruhu oldu?u kadar kalbi de y?prat?yor. Geli?mi? ülkelerin en yayg?n sa?l?k sorunlar?n?n ba??nda gelen kalp damar hastal?klar? ile modern ya?am?n kabusu tükenmi?lik sendromu aras?nda s?k? s?k?ya bir ili?ki bulunuyor. Ülkemizin en önemli kardiyologlar?ndan Giri?imsel Kardiyoloji Uzman? Prof. Dr. Ali Metin Esen, kalp damarlar?n?n t?kanmas?na neden olan risk faktörlerinin önemli bir bölümününpsikososyal nedenlerden kaynakland???n? belirtiyor. Prof. Dr. Ali Metin Esen, “Psikososyal risk faktörleri aras?nda dü?ük sosyoekonomik durum, sosyal izolasyon, i? ve aile hayat?ndaki stres, depresyon, anksiyete, tip D ki?ilik ve tükenmi?lik sendromu yer almaktad?r. 52 ülkede 15 bin 152 kalp krizi vakas?n?n incelendi?i bir bilimsel ara?t?rmada, vakalar?n yüzde 35’inde psikososyal risk faktörlerinin sorumlu oldu?u ortaya ç?kar?lm??t?r.” diyerek kalp rahats?zl?klar? ile psikososyal risk faktörleri aras?ndaki ili?kiyi aç?kl?yor.

Erkekler risk alt?nda

Prof. Dr. Ali Metin Esen, ki?inin çal??ma hayat?nda kendisini a??r? yorgun, moralsiz ve huzursuz hissetme hali olarak özetledi?i tükenmi?lik sendromu ile kalp damar sa?l??? aras?ndaki ili?kinin, ilk kez 1987 y?l?nda ortaya ç?kar?ld???n? söyleyerek sözlerine ?öyle devam ediyor: “12 bin 895 erkek ve kad?n?n koroner kalp hastal?klar? geli?iminin izlendi?i ARIC çal??mas?n?n 2010 y?l?nda yay?nlanan sonuçlar?nda, tükenmi?lik sendromunun kalp damar hastal?klar? ile çok yak?n ili?ki içinde oldu?u aç?klanm??t?r. 2015 y?l? içerisinde ise 19 bin 329 ki?inin 1974 y?l?ndan itibaren takip grubuna kaydedilen 45 y?ll?k raporlar?n yay?nland??? Kopenhag kalp çal??mas? sonuçlar? da oldukça dikkat çekiciydi. Yap?lan çal??mada, tükenmi?lik sendromunun özellikle erkeklerde kalp damar sa?l??? için daha fazla risk faktörü olu?turdu?u ortaya ç?km??t?r. Bununla birlikte her iki cinsiyette de di?er tüm risk faktörlerinden ba??ms?z olarak tükenmi?lik sendromu, kalp damar hastal?klar?n?n en önemli etkenidir.”

Stresli i? ortam? kalbe zarar veriyor

?? hayat?ndaki çal??anlar?n ya? skalas?na bak?ld???nda kar??m?za, 35 – 65 ya? grubu ç?k?yor. Bu ya? grubunda, kariyerlerinin üst noktas?nda olan ve stres hormonlar?n?n yüksek seyretti?i ki?ilerde kalp ve damar hastal?klar? daha fazla görülüyor. Avrupa Kalp Cemiyeti’nin en son yay?mlad??? çal??mada, i? hayat?ndaki stresin ve getirmi? oldu?u depresif ruh halinin kalp damar hastal?klar?n? daha çok tetikledi?ini ifade eden Prof. Dr. Ali Metin Esen, “Son y?llarda özellikle geli?mi? ülkelerdeki ki?ilerdeki kalp damar hastal?klar?n?n nedenleri incelendi?i zaman kar??m?za obezite, ?eker, yüksek kolesterol ve sigara ç?kmaktad?r. Her ne kadar bu risk faktörleriyle sava??lsa da kalp damar hastal?klar? hâlâ birinci s?rada yer almaktad?r. Buradaki en önemli etken ise psikososyal risk faktörlerinde artan görülme s?kl???d?r. ??te ya?anan stres ile hareketsiz ya?am ve obezite gibi faktörler bir araya geldi?inde kalp hastal?klar?na yakalanma riskimiz önemli ölçüde artmaktad?r.” dedi. Prof. Dr. Ali Metin Esen, kalp damar hastal??? riskini azaltmak isteyen herkese, düzenli bir beslenme program? izlemelerini, egzersiz yapmay? al??kanl?k haline getirmelerini,stresi kalp sa?l???na zarar vermeyecek hale getirebilecek yöntemleri kullanmay? ve sigaray? b?rakmalar?n? tavsiye ediyor.

kadinvekadin