SGK-SSK primi sorgula (SGK-SSK primini öğren) SGK Güncel

0
14

SGK Hizmet Dökümü Nas?l Al?n?r? SSK, SGK hizmet dökümü art?k internet üzerinden ?ifresiz olarak al?nabilmektedir. SK Emeklilik Ya?? Hesaplama, SSK Sicil No Sorgulama, SSK Hizmet Dökümü Sorgulama.

SSK priminizi TC Kimlik Numaran?z? girerek ne kadar oldu?unu ö?renebilirsiniz. SGK-SSK primi sorgulam için haberimizde bulunan linke t?klay?n?z. SGK-SSK primi sorgulama ve daha fazlamas? stargazete’de. SGK-SSK primi sorgulama hakk?ndaki detayl? bilgiyi sizler için derledik.

Yeni uygulamada T.C. kimlik numaras?n?n yan?nda nüfusa kay?tl? oldu?u il/ilçe, cilt no gibi herkes taraf?ndan bilinemeyecek özel bilgilerin girilmesi gerekiyor. SOSYAL S?GORTALAR KURUMU’nun son zamanlarda s?kça kullan?lan sistemlerinden bir olan SSK sorgulama ve 4A hizmet dökümü alma sistemi kullan?mda. SSK sorgulama hizmet dökümü alma ekran? stargzete’de Vatanda?lar sigortalar?n?n yat?p yatmad???n? bunun yan?s?ra, sigorta primlerinin ne kadar üzerinden yatt???n? SSKsorgulama prim ve hizmet dökümü bilgisi alma sistemi aktif edildi. Hizmet Dökmünü nas?l alaca??n?z bu haberin içinde detaylar? ile tarif edilmi?tir. SSK sorgulama prim ve hizmet dökümü listesi. SGK Hizmet Dökümü almak için baz? bilgilerin girilmesi gerekiyor. SGK prim sorgulama- SGK primini t?kla hemen ö?ren

SSK SGK ??FRES?Z H?ZMET DÖKÜMÜNÜ NASIL ALIRIM TIKLA HEMEN AL

Çal??anlar?n maa?lar?n?n yan?s?ra gelir vergisi, i?sizlik sigortas?, sa?l?k sigortas? (SSK primi) gibi kesintiler yap?l?yor.Çal??anlar bu kesintilierden sonra maa?lar?n? alabilryorlar. Uzun y?llar boyunca SGK’ya kesilen SSK primler birikiyor. Sa?l?k güvencesi niteli?inde olan bu primler emeklilik sisteminin de temel ta?ar?ndan. SSK prim sorgulama sayfas? giri?. SSK prim sorgulamas? nas?? yap?l?r. Sigortan?z?n yat?p yatmad???n? bu istemler üzerinden ö?retnebilirsiniz. Maa?lar yükseldikçe sigorta SSK primlkeri de art?yo. Bu yüzden baz? i?verenler i?çilerin sigortalar?n? dü?ük rakamlar üzerinden yat?rma yoluna gidiyorlar. Bunun önüne geçmek için herkes kendi primini internet üzerinden kontrol debilecek.

TC K?ML?K NO ?LE SGK SORGULAMASI YAPMAK ?Ç?N TIKLAYIN

Türkiye’ deki her çal??anan gerek ihtiyaç gerekse meraktan girip kontrol etti?i SSK primlerinin aç?kland??? siteye bu sayfan giri? yapabilirsiniz. SGK’n?n hizmeti olan SSK Prim günü ve ücreti sorgulama ekran?n?n ayr?nt?lar? stargazete.com’de Vatanda?lar TC Kimlik numaralar?n? sayfan?n ilgili bölümüne yazarak sorgulama yapabilirler. SSK’n?n sorgulamas? yap?labilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu bu verileri sadece sah?slara özel payla??yor. Ba?kas? elinde verileri olmayan di?er bir ki?inin SSK Primlerini icleme ?ans?n? bulam?yor. SGK prim sorgulama ekran? bu sayfadad?r.

SGK Hizmet Dökümü almak için 2 yöntem var. SGK Hizmet Dökümü almak isteyen vatanda?lara en kolay ?ekilde Hizmet Dökümü nas?l al?n?r tarif edece?iz.

SGK NED?R?

SOSYAL GÜVENL?K KURUMU’nun k?saltmas?d?r ve riskden dolay? geliri ile kazançlar? azalan vatanda?lar?n ba?kalar?na muhtaç olmadan ya?ama ihtiyaçlar?n? gidermek için kurulmu? sistemdir. Bununla birlikte sosyal riskler sonucunda ç?kan zarar? devlet kar??lar. Hastal?k ve kaza gibi durumlarda hastenelerden faydalanabilir ve emekli maa?? alabilirsinizsgk

Ayr?ca ortaya ç?kan esktra masraflar için gelir kayb?n?n belli bir yüzdesini de devlet kar??lamaktad?r. Sosyal güvenlik hayat?n türlü sonuçlar? kar??s?nda bir yoksullu?a maruz kalmadan hayatlar?n? devam ettirmek demektir.

?nsanlar?n hayat boyunca ya?am kalitesini etkileyen en önemli unsur sosyal güvence içinde olmakt?r. Sosyal güvenlik, insanlar?n gelirlerine bak?lmaks?z?n toplum huzurunu ve refah?n? bozan sosyal tehlikelerin verdi?i zararlardan “insan hakk?” ve esas itibariyle de “devlet görevi” olarak primli ya da primsiz sistemlerin kullan?lmas?, ki?ilerin sosyal tehlikelerin zararlar?ndan kurtar?lma güvencesidir. Bu do?rultuda ülkemizde sosyal güvenlik hakk?, Anayasam?z?n 60 ?nc? maddesindeki “Herkes sosyal güvenlik hakk?na sahiptir. Devlet bu güvenli?i sa?layacak gerekli tedbirleri al?r ve te?kilat? kurar” hüküm ile aç?kça ortaya konmu?tur.

SOSYAL GÜVENL?K KURUMU (SGK), Ekim ba??nda yürürlü?e girecek ikinci a?ama sosyal güvenlik reformu düzenlemelerinin uygulamas?na aç?kl?k getirdi.

5510 say?l? Sosyal Sigortalar ve Genel Sa?l?k Sigortas? Kanunu’nun ili?kin hükümleri Ekim ay? ba?? itibariyle yürürlü?e giriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun söz konusu hükümlerin uygulama esaslar?na aç?kl?k getiren 15 tebli?i de bugünkü Resmi Gazete’de yay?mland?.
Sgk ve Ssk ile ilgili haberimizi okudunuz.