Sağlıklı Beslenmenin 8 Hedefi

0
17

Sa?l?kl? Beslenme konusunda küçük de?i?iklikler sa?l???n?z için önemli de?i?iklikler yaratabilir. Belirledi?iniz 8 ?eyden en az alt?s?n? gerçekle?tirmeyi hedeflemelisiniz. Böylelikle kilo vermenizi gözlem alt?nda tutabilirsiniz.

  1. Taba??n?z?n yar?s?n? meyve ve sebzeye ay?r?n: K?rm?z?, turuncu, sar? sebzeleri seçin yani; patates, domates, brokoli gibi sebzelerin yan?nda di?er sebzelerle beraber yemeklerinizi haz?rlay?n. Tatl? olarak meyve ekleyin
  2. Tah?ll? ürünleri tercih edin: Daha fazla tah?l yemek için beyaz ekmek de?il tam tah?ll? ekmek türlerini tercih edin.
  3. Az ya?l? veya ya?s?z süt için: Ya?l? ve ya?s?z süt aras?ndaki tek fark doymu? ya??n ve kalorisinin az olmas?d?r.
  4. Ya?s?z proteinler seçin: Et, kümes hayvanlar?, deniz ürünleri, kuru fasulye, bezelye, yumurta, f?nd?k ve tohumlar protein grubunun bir parças? olarak kabul edilir.
  5. G?dalardaki sodyum oranlar?n? kar??la?t?r?n: Sodyum de?eri dü?ük olan besinleri(çorba, donmu? g?da) tercih edin. Azalt?lm?? sodyum veya az tuz içerir ibareli g?dalar? kullanmak sa?l?kl? beslenmede önemli bir ad?md?r.
  6. ?ekerli içeceklerin yerine su tüketimini artt?r?n: Su, kalori yakmada en önemli i?leve sahip olan içecektir. Günde 3 litre su içmeye dikkat edin. ?çeceklerinizi tatland?rmak ad?na kesilmi? limon ekleyebilirsiniz
  7. Deniz ürünleri tüketiminizi artt?r?n: Deniz ürünleri protein al?m? aç?s?ndan en önemli besinlerden biridir. Her bir yeti?kin haftada 5defa bal?k tüketmelidir. Ayr?ca bal?k kalp damar hastal?klar?na da iyi gelmektedir
  8. Kat? ya?lar? kesin: Fazla kat? ya? bulunan besinleri yeme?i azalt?n. Margarin tüketimini en aza indirmeye çal???n

Bu maddelerden en az 6 s?n? gerçekle?tirmeyi ba?arabilirseniz hem sa?l?kl? beslenmi? olacaks?n?z hemde kilo vermeye ba?layacaks?n?z.