ÖMSS 2013 tercih kılavuzu yayınlandı.!

0
29

2013 ÖMSS tercih k?lavuzu yay?nland?! Özürlü Memur Seçme S?nav? sonuçlar?na göre kamu kurum ve kurulu?lar?na yerle?tirilmek isteyen özürlü memur adaylar, 28 ?ubat 2013 – 8 Mart 2013 tarikine kadar tercih yapabilecek….

GENEL B?LG?LER!

1.1 “Özürlülerin Devlet Memurlu?una Al?nma ?artlar? ile Yap?lacak Merkezi S?nav ve Kura Usulü Hakk?nda Yönetmelik” ile buna ba?l? olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl???, Sa?l?k Bakanl???, Devlet Personel Ba?kanl??? ile Ölçme, Seçme ve Yerle?tirme Merkezi Ba?kanl??? (ÖSYM) aras?nda yap?lan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM taraf?ndan yap?lan Özürlü Memur Seçme S?nav? (ÖMSS) sonuçlar? ve kura usulü ile kamu kurum ve kurulu?lar?n?n bo? kadrolar?na yerle?tirme yap?lacakt?r. Bu k?lavuz, ÖMSS sonuçlar? ve kura usulü ile yap?lacak yerle?tirmeye ili?kin esaslar? kapsamaktad?r.

1.2 Bu k?lavuzda yerle?tirme yap?lacak kadrolar ile bu kadrolar için aranan nitelikler ve kontenjanlar? yer almaktad?r. K?lavuzda yer alan kadrolara yerle?tirme, ÖSYM taraf?ndan merkezi olarak yap?lacakt?r.

1.3 Adaylar?n, bu k?lavuzda yer alan kadrolar? tercih edebilmeleri için, 2012-ÖMSS’ye girmi? veya kura ile yerle?tirme için 14-25 May?s 2012 tarihlerinde Merkezimize ba?vuru yapm?? olmas? gerekmektedir.

1.4 Yerle?tirme i?lemlerinde, ortaö?retim düzeyi kadrolar için ÖMSSP1 puan?, ön lisans düzeyi kadrolar için ÖMSSP2 puan?, lisans düzeyi kadrolar için ÖMSSP3 puan? ile tercihler kullan?lacakt?r.

?lkö?retim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar için 657 say?l? Devlet Memurlar? Kanununun 41 inci maddesinde öngörülen hükümler çerçevesinde tercihlere göre kura usulü ile yerle?tirme yap?lacakt?r.

DPB, Engelli Memur Al?m?n? Anlatt?

1.5 2013-ÖMSS/KURA ?le Özürlü Memur Yerle?tirme Tercih K?lavuzunda yer alan kadrolar?, 2012- ÖMSS/KURA ?le Özürlü Memur Yerle?tirme Tercih K?lavuzunda yer alan herhangi bir kadroya Merkezimiz taraf?ndan yerle?tirilen adaylar (atamas? yap?ls?n veya yap?lmas?n) tercih demeyeceklerdir.

BA?VURU ?Ç?N GENEL VE ÖZEL ?ARTLAR!

2.1 Adaylar?n Dikkatine!

“Özürlülerin Devlet Memurlu?una Al?nma ?artlar? ile Yap?lacak Merkezi S?nav ve Kura Usulü Hakk?nda Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde 2012 y?l?nda yap?lan merkezi yerle?tirme sonucunda yerle?tirildi?i halde ilgili kuruma ba?vurmayan, yerle?tirildi?i kadronun niteli?ini ta??mad??? tespit edilen veya yerle?tirilerek atamas? yap?lanlar;”Özürlülerin Devlet Memurlu?una Al?nma ?artlar? ile Yap?lacak Merkezi S?nav ve Kura Usulü Hakk?nda Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde 2012 y?l?nda yap?lan merkezi yerle?tirme sonucunda yerle?tirildi?i halde ilgili kuruma ba?vurmayan, yerle?tirildi?i kadronun niteli?ini ta??mad??? tespit edilen veya yerle?tirilerek atamas? yap?lanlar;

2.1.1) 2012 y?l? ÖMSS puan? ile tekrar bu yerle?tirmelere ba?vuruda bulunamayacakt?r.

2.1.2) Kura ile herhangi bir kadroya yerle?tirilenler ise tekrar bu yerle?tirmeye ba?vuramayacaklard?r.

Tercihte bulunacak adaylar?n ma?dur olmamalar? aç?s?ndan bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Kamu kurum ve kurulu?lar?n?n bo? kadrolar?na yerle?tirilmek için yap?lacak ba?vurularda uyulmas? gereken genel ve özel ko?ullar a?a??dad?r. Tercihler yap?lmadan önce a?a??daki ko?ullar?n dikkatle okunmas? son derece önemlidir.

2.2. Ba?vuru Genel ?artlar?

?lan edilen kadrolara atanmak için ba?vuracak adaylar?n a?a??daki genel ?artlara sahip olmalar? gerekmektedir.

1) Türk vatanda?? olmak.

2) 18 ya??n? tamamlam?? olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 ya??n? doldurmu? olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rü?t karar? almak ?art?yla Devlet memurluklar?na atanabilirler.) Ancak, ya? ?art?n?n (kazai rü?t karar? da dahil olmak üzere) tercihlerin yap?laca?? son ba?vuru tarihinden önce tamamlanm?? olmas? gerekmektedir. Ayr?ca, özürlü adaylar?n atanmalar?nda üst ya? s?n?r? aranmayacakt?r.

3) Kamu haklar?ndan mahrum bulunmamak.

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmi? olsa bile; kasten i?lenen bir suçtan dolay? bir y?l veya daha fazla süreyle hapis cezas?na ya da affa u?ram?? olsa bile devletin güvenli?ine kar?? suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin i?leyi?ine kar?? suçlar, zimmet, irtikâp, rü?vet, h?rs?zl?k, doland?r?c?l?k, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar??t?rma, dimin ifas?na fesat kar??t?rma, suçtan kaynaklanan malvarl??? de?erlerini aklama veya kaçakç?l?k suçlar?ndan mahkûm olmamak.

5) 657 say?l? Devlet Memurlar? Kanununun 48 inci maddesinin 6’nc? f?kras?nda belirtilen askerlik ?art?n? ta??mak.

6) “Özürlülük Ölçütü, S?n?fland?rmas? ve Özürlülere Verilecek Sa?l?k Kurulu Raporlar? Hakk?nda Yönetmelik” hükümlerine göre al?nm?? veya bu Yönetmelikçe Kabul edilen en az %40 oran?nda özürlü olundu?unu gösteren sa?l?k kurulu raporuna sahip olmak.

7) Tercih edilecek kadrolar için aranan di?er ba?vuru ve atanma ?artlar?n? ta??mak.

2.3 Ba?vuru Özel ?artlar?

Yukar?daki ?artlar? ta??yan adaylar?n, bu K?lavuzda yer alan kadrolar?n kar??s?ndaki ba?vuru ?artlar? bölümünde aran?lan ?artlar?n “tamam?n?” ta??malar? gerekmektedir Bu ?ekilde olan kadrolarla ilgili aç?klamalar a?a??da yap?laca?? için bu bölümün çok dikkatli okunmas? gerekmektedir. Bu ?artlar? ta??mayan adaylar?n yerle?tirilseler dahi atamalar?n?n yap?lmas? mümkün de?ildir. Adaylar?n tercihlerini yaparken a?a??daki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

1) Adaylar tercih edecekleri kadronun kar??s?nda yer alan ö?renim ko?uluna ve bu kadro için aran?lan di?er niteliklerin tümüne sahip olmalar? gerekmektedir.

2) Adaylar?n tercih edecekleri kadrolar için birden fazla ö?renim (alan/dal/bölüm veya program?) belirtilmi? ise, bunlardan sadece birinden mezun olmu? bulunmalar? yeterlidir.

3) Adaylar?n, diploma veya geçici mezuniyet belgelerine ve tercih edecekleri kadrolara ili?kin; sertifika vb. istenilen di?er belgelere, tercih i?leminin son ba?vuru tarihi itibariyle sahip olmalar? gerekmektedir.

4) Ba?vuru ?artlar? aras?nda “MEB’den Onayl? Bilgisayar ??letmeni Sertifikas? Sahibi Olmak” niteli?i aranan kadrolar?, MEB’den Onayl? Bilgisayar Programc?s? Sertifikas?, MEB’den Onayl? Bilgisayar Analist Programc? Sertifikas? sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.

5) Örgün e?itim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar, sekreterlik, s?hhi tesisatç?l?k veya a?ç?l?k dersini alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, “M.E.B.’dan Onayl? Bilgisayar ??letmeni sertifikas?na Sahip Olmak”, “M.E.B.’dan Onayl? Sekreterlik Sertifikas? Sahibi Olmak” veya “M.E.B.’dan Onayl? S?hhi Tesisatç?l?k Sertifikas? Sahibi Olmak” veya “M.E.B.’dan Onayl? A?ç?l?k Sertifikas? Sahibi Olmak” niteli?ine sahip olarak de?erlendirilecektir.

6) Santral memuru kadrolar? için “M.E.B.’dan Onayl? Santral Eleman? Yeti?tirme Sertifikas?na Sahip Olmak”, kaloriferci kadrolar?n? tercih edecek olan adaylar için de “M.E.B.’dan Onayl? Kalorifer Ate?çili?i Sertifikas?na Sahip Olmak” veya “Kaloriferci Bonservisine Sahip Olmak” veya 3308 Say?l? Kanuna göre bu daldaki ustal?k / kalfal?k belgelerinden herhangi birine sahip olmalar? veya örgün e?itim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli olarak konu ile ilgili ders alm?? olmalar? ve bu hususu resmi olarak belgelemeleri gerekmektedir.

TERC?HLER?Ç?N GENEL B?LG?LER!

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle s?nava girilen ö?renim düzeyinden mezun olunmas? zorunludur. Tercih i?lemlerinin son günü tarihi itibariyle mezun durumda bulunmayan adaylar?n, yerle?tirilmeleri yap?lm?? olsa bile atamalar? yap?lmayacakt?r. Adaylar?n kadrolara yerle?tirme i?lemlerine al?nabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yap?lmas? ve yap?lan tercihlerin geçerli olmas? zorunludur.

TERC?HLER?LE ?LG?L? ??LEMLER!

4.1 Adaylar tercihlerini 28 ?ubat-8 Mart 2013 tarihleri aras?nda internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. ?nternetten tercih gönderme i?lemleri 8 Mart 2013 gecesi, saat 23.59’da sona erecektir.

4.2 Atama yap?lacak ilkö?retim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar Tablo-1’de, ortaö?retim düzeyi kadrolar Tablo-2’de, ön lisans düzeyi kadrolar Tablo-3’de, lisans düzeyi kadrolar Tablo-4’te gösterilmi?tir.

4.3 Tercihlerinizi yaparken, kadrolar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki ko?ullar? dikkatle incelemeniz ve size uyup uymad???n? belirlemeniz son derece önemlidir.

Bir kadro için mezun olunan program/alan ko?ulu birden fazla ise bunlardan birinin kar??lanmas? yeterlidir.

Devlet Personel Ba?kanl??? taraf?ndan bu k?lavuzda düzenlenen “Ba?vuru Genel ve Özel ?artlar?”n? (Madde 2) mutlaka okuman?z ve tercihlerinizi yaparken bu uyar?lar? da göz önünde tutman?z gerekir.

Mezun olunan e?itim düzeyi, program/alan ile ilgili nitelik ko?ulunu kar??lamad???n?z bir kadroya tercihleriniz aras?nda yer vermeniz ve yerle?tirilmeniz halinde ilgili kurum taraf?ndan ataman?z?n yap?lmayaca??n? göz önünde bulundurunuz. Ma?duriyete u?ramaman?z için tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun oldu?undan mutlaka emin olunuz.

Tercih süresi bitene kadar, sisteme i?lenen tercihlerde de?i?iklik yap?labilecektir. Tercihlerinde de?i?iklik yapmak isteyen adaylar bu i?lemi https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklard?r. Yapt?klar? tercihlerde de?i?iklik, tercihlerin k?smen ya da tamamen iptali veya mezuniyet tarihinde de?i?iklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle i?leme al?nmayacakt?r. Tercih süresi tamamland?ktan sonra tercihlerde de?i?iklik yap?lamayacakt?r.

4.4 Tercih yapmak istedi?iniz kadrolar? belirleyiniz ve 15’i geçmemek üzere istek s?ran?za göre yaz?n?z. Bu s?ralamada kadronun size uygunlu?u ve sizin bunlara verece?iniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi yazman?z için bu k?lavuzdaki bo? Tercih Listesinden yararlanabilirsiniz. Böyle bir haz?rl?k size tercihlerinizi internete girmenizde kolayl?k sa?layacakt?r. Üzerinde çal??ma yapt???n?z listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için giri?imde bulunmay?n?z.

Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir ?ekilde i?leme konmayacakt?r. Sadece elektronik ortamda yap?lan tercihler geçerli olacakt?r.

4.5 ?nternet ba?lant?s? olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve “TERC?HLER” alan?ndan ÖMSS/Kura Tercih i?lemleri alan?na eri?iniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaran?z? ve ?ifrenizi giriniz.

?nternet eri?im ?ifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “?ifremi Unuttum” alan?na girmeleri burada kendilerine sorulan sorular? do?ru cevapland?rmalar? (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde ?ifre de?i?ikli?i yap?l?rken verilen bilgilerle ayn? olmal?d?r.) gerekmektedir. Bu sorulara do?ru cevap veremedi?i için ?ifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar nüfus cüzdan? ya da süresi geçerli pasaportlar? ile birlikte Ba?vuru Merkezlerine (Ortaö?retim Kurumu Müdürlükleri, ÖSYM S?nav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Bürolar?) ?ahsen ba?vurarak ücreti kar??l??? (2,00 TL) geçici ?ifre edinmek zorundad?r. Geçici ?ifre en k?sa zamanda aday taraf?ndan de?i?tirilmelidir.

?ifre daha sonraki gerek tercih gerekse s?navlar ile ilgili i?lemlerde de kullan?laca??ndan adaylar?n ?ifrelerini özenle saklamalar?, ba?kalar?yla payla?mamalar? gerekmektedir.

?steyen adaylar, bu k?lavuzda verilen ”TERC?H L?STES?”ni doldurup bir ÖSYM S?nav Merkezi Koordinatörlü?üne giderek, 3,00 TL Tercih Hizmeti Ücreti ödeyerek burada tercihlerinin sisteme kaydedilmesini sa?layabilirler. ”TERC?H L?STES?N?” doldurmadan ÖSYM S?nav Merkezi Koordinatörlü?üne ba?vuran adaylar?n, ÖSYM S?nav Merkezi Yöneticiliklerince tercihleri al?nmaz.

4.6 ÖMSS/Kura Tercih i?lemleri alan?na T.C. Kimlik Numaran?zla ?ifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alan?na t?klad?ktan sonra ekrandaki aç?klamalara göre hareket ediniz. Tercih listenizdeki kadro kodlar?n? s?ras?yla ekrandaki ilgili alana yaz?n?z.

Tercihleriniz s?nava girdi?iniz ö?renim düzeyine uygun olmal?d?r.

Mezun oldu?unuz program/alan tercih etmi? oldu?unuz kadro için aranan ö?renim ko?ulu ile uyumlu de?il ise yapm?? oldu?unuz tercih sistem taraf?ndan kaydedilmeyece?inden bir sonraki tercihinizi yazman?z sistem taraf?ndan engellenecektir. Tercihlerinizi yazarken bu durumu göz önünde bulundurunuz.

Do?rulu?undan emin oldu?unuz zaman yapt???n?z i?lemi ekrandaki uyar?lara göre sonland?r?n?z. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ula?t???ndan emin olman?z için ekranda “ ÖMSS/Kura Tercihleriniz ……….. tarihinde ba?ar? ile ÖSYM’ye bildirilmi?tir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu a?amada “Yazd?r” lan?na t?klayarak bir ç?kt? al?n?z ve bu ç?kt?y? saklay?n?z. Bu i?lemi tamamlad?ktan sonra https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz.

4.7 Tercihlerinizi yapmak için ÖSYM’nin ilgili internet sayfas?na girdikten sonra ÖSYM kay?tlar?nda size ait ö?renim düzeyi, mezun olunan program ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir. Adaylar s?nava girdikleri ö?renim düzeyindeki kadrolardan tercih yapmak zorundad?r. S?nava girilen ö?renim düzeyinden mezun olamama ya da s?nava girdikten sonra daha üst ö?renim düzeyinde diploma alm?? olmak gibi nedenlerle s?nava girilen ö?renim düzeyinde de?i?iklik yap?lmas? mümkün de?ildir.

Mezun olunan program bilginizde de?i?iklik yapmak için okul veya noter onayl? ilgili resmi belge (diploma, geçici mezuniyet belgesi vb.) ve k?lavuzdaki “Genel Amaçl? Dilekçe” örne?i ile birlikte 6 Mart 2013 günü saat 12.00’ye kadar ÖSYM’ye ?ahsen ba?vurunuz veya bu evrak?n bir yak?n?n?z arac?l??? ile elden teslim edilmesini sa?lay?n?z. Resmi onay olmayan belgeler i?leme konulmayacakt?r. Ekranda mezuniyet tarihiniz gün, ay ve y?l olarak görülmektedir. Bu tarihte de?i?iklik yapmak istiyorsan?z bu de?i?ikli?i ekranda kendiniz yapabilirsiniz. Bu alan bo? ise bu alan? doldurman?z zorunludur. Tercih süresi bittikten sonra bu alanda de?i?iklik yapman?z mümkün olmayacakt?r.

ÖMSS SONUCU ?LE YERLE?T?RMEN?N YAPILMASI!

5.1 Yerle?tirme yap?l?rken s?nava girilen ö?renim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler aras?ndaki tutarl?k elektronik ortamda kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutars?zl?k tespit edildi?i takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

5.2 Yerle?tirme i?leminde adaylar puanlar?na ve tercih s?ralar?na bak?lmak suretiyle kadrolara yerle?tirileceklerdir. Daha yüksek puanl? adaylar yerle?ti?i için birinci tercihine yerle?emeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerle?emeyen aday üçüncü tercihine yerle?tirilmeye çal???lacak, yerle?tirme i?lemi bu ?ekilde devam edecektir. Bir aday?n son tercihine de daha yüksek puanl? adaylardan biri yerle?tirildi?i takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerle?ememi? olacakt?r. Yerle?tirme i?lemlerinde ayn? puan? alan adaylar aras?ndan mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmu? olana, bunun ayn? olmas? halinde de ya?? büyük olana öncelik tan?nacakt?r.

KURA ?LE YERLE?T?RMEN?N YAPILMASI!

?lkö?retim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya ba?vuran adaylar aras?ndan kura çekimi ile tercihlere göre yerle?tirme yap?lacakt?r. Kura yerle?tirmeleri yap?l?rken;

6.1 Kadrolar için aranan ö?renim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler aras?ndaki tutarl?k kontrol edilecek, bunlardan herhangi birinde bile bir tutars?zl?k tespit edildi?i takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

6.2 657 say?l? Kanunun 36 nci maddesine göre 11 inci dereceli kadrolar için ilkokul mezunlar? kura ile yerle?tirme tercihinde bulunamayacak, tercihte bulunsalar dahi bu tercihleri dikkate al?nmayacakt?r.

6.3 657 say?l? Kanunun 41 inci maddesine göre öncelik e?itim durumu itibariyle ilkö?retim/ortaokul mezunlar?na verilecektir. ?lkö?retim/ortaokul mezunu adaylardan kura ile çekilen aday, bo? kadro bulunan tercihleri aras?ndan en üst s?radakine yerle?tirilecektir. Tercihleri aras?nda bo? kadro bulunmayan aday yerle?tirilemeyecektir. Kurada ad? çekilen aday, i?lemi gerçekle?tirildikten sonra kura listesinden ç?kar?lacak ve kuraya kalan adaylar ile devam edilecektir. Kura i?lemi tercih edilen tüm kadrolara yerle?tirme yap?l?ncaya kadar devam edecektir. ?lkö?retim/ortaokul mezunlar?n?n kura ile yerle?tirme i?lemi sonras?nda bo? kalan kadrolara ilkokul mezunlar? ayn? ?ekilde kura ile yerle?tirilecektir.

6.4 Kura, 657 say?l? Devlet Memurlar? Kanununun 41 inci maddesine göre Devlet memuru olabilmek için aranan asgari e?itim ?art?n? haiz e?itim veren kurumlardan mezun olan özürlülerden kamu kurum ve kurulu?lar?na tercihlerine göre yerle?tirileceklerin tespiti amac?yla noter huzurunda yap?lacakt?r. Kura çekimini, kura için ba?vuruda bulunan adaylar da izleyebileceklerdir.

YERLE?T?RME SONUÇLARININ DUYURUSU!

Adaylar, yerle?tirme sonuçlar?n? ÖSYM’nin internet sayfas?ndan ö?renebileceklerdir. Yerle?tirme sonuçlar? ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerle?me bilgilerini kurumlar elektronik ortamda edineceklerdir. Bir kadroya yerle?en adaylar atanmak üzere do?rudan yerle?tirildi?i kuruma ba?vuracaklar, atanmak için hangi evrak?n gerekli oldu?unu ve bu evrak?n hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerekti?ini yerle?tirildi?i kurumdan ö?reneceklerdir.

KOM?SYON TE?K?L?, ?STEN?LECEK BELGELER VE ATANMA!

ÖMSS/Kura ile özürlü al?m talebinde bulunan kamu kurum ve kurulu?lar?na, özürlü personel yerle?tirilmesi halinde, bu kamu kurum ve kurulu?lar?nda “Özürlülerin Devlet Memurlu?una Al?nma ?artlar? ile Yap?lacak Merkezi S?nav ve Kura Usulü Hakk?nda Yönetmelik”in 17 nci maddesine göre bir komisyon olu?turulur. Adaylar yerle?tirme ilan?n? takip eden 15 günlük süre içinde yerle?tirildikleri kamu kurum ve kurulu?una, atanmak üzere a?a??da belirtilen belgeler ile birlikte ba?vurur. Sözkonusu komisyon, adaylarca ibraz edilen belgelerin kadro ko?ullar?na uygunlu?unu inceleyecektir. Bu çerçevede, yerle?tirilen aday?n;

1) Kadronun gerektirdi?i e?itim düzeyine ili?kin diploma asl?n?n veya noter onayl? bir suretinin veya geçici mezuniyet belgelerinden herhangi birisine sahip olup olmad???,

2) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da e?itimini yurtd???nda tamamlam?? olanlar için diploma denklik belgesinin asl?n?n veya noter onayl? bir suretinin olup olmad???,

3) Kadro için özel ?art olarak istenilen belge, sertifika, bonservis ve benzerinden herhangi birisine sahip olup olmad???,

4) “Özürlülük Ölçütü, S?n?fland?rmas? ve Özürlülere Verilecek Sa?l?k Kurulu Raporlar? Hakk?nda Yönetmelik” hükümlerine göre al?nm?? veya bu Yönetmelikçe geçerlili?i kabul edilen sa?l?k kurulu raporuna sahip olup olmad???,

5) Atama yapacak ilgili kurum veya kurulu?lar?n tabi oldu?u personel atama yönetmeliklerindeki di?er ?artlar? ta??y?p ta??mad??? hususu incelenecektir. Yap?lan inceleme sonucunda; ?artlar? ta??yan adaylar?n yerle?tirildikleri kadrolara atanmalar? komisyonca teklif edilecektir. Atamas? teklif edilen adaylar, ba?ka bir s?nav veya mülakat yap?lmaks?z?n, yerle?tirme yap?lan kadroya ilgili kurum taraf?ndan do?rudan atanacaklard?r. Yerle?tirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerle?tirildi?i kuruma teslim etmeyen adaylar?n atamalar? yap?lmayacakt?r…

Bu yerle?tirmede; ÖMSS puan? ile bir kadroya yerle?en adaylar (bir kadro için istenen tüm ko?ullar? ta??mad??? için atamas? yap?lmayanlar dâhil), ayn? ÖMSS puan? ile tekrar yerle?tirme i?lemine al?nmazlar. Bu yerle?tirmede, kura ile yerle?en adaylar ise (bir kadro için istenen tüm ko?ullar? ta??mad??? için atamas? yap?lmayanlar dâhil) yeni bir ÖMSS/kura için yap?lacak ba?vuruya kadar yerle?tirme i?lemine al?nmazlar…

HAK ?DD?A ED?LEMEYECEK DURUMLAR!

ÖMSS’de yüksek puan almak veya kurada ad? ç?kmak, bu k?lavuzda yer alan kadroya yerle?tirmede tek ba??na bir hak te?kil etmeyecektir. Yanl??, yan?lt?c? veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutars?zl?klar yüzünden yerle?tirmesi yap?lamayan veya daha alt tercihlerine yerle?tirilen adaylar bu durumdan dolay? bir hak iddia edemeyecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar, yerle?tirmeden do?an tüm haklar?n? kaybedeceklerdir. Ayr?ca, gerçe?e ayk?r? beyanda bulundu?u tespit edilenler hakk?nda Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacakt?r.Yerle?tirmede adaylar?n ÖSYM kay?tlar?ndaki bilgileri esas al?nacakt?r. Bu bilgilerde gerçe?e uymayan hususlar tespit edildi?i takdirde, yerle?tirme yap?lsa bile ilgili kurum taraf?ndan atamalar? yap?lmayacakt?r. Adaylar bu durumdan dolay? bir hak iddia edemeyeceklerdir…

YERLE?T?RME ??LEMLER? ÜZER?NDE ?NCELEME ?STEKLER?!

Yerle?tirme i?lemleri ile ilgili inceleme iste?inde bulunan adaylar, yerle?tirme sonuçlar?n?n internet yoluyla aç?klanmas?ndan itibaren, en geç 10 gün içinde bu k?lavuzdaki “Genel Amaçl? Dilekçe” örne?ini kullanarak ÖSYM’ye ba?vurmal?d?rlar. Süre hesab?nda ÖSYM Genel Evrak Biriminin aday?n dilekçesi üzerine bast??? tarih damgas? ve numara esas al?n?r. Dilekçenin i?leme al?nabilmesi için üzerinde aday?n T.C. Kimlik/Y.U. Numaras?, ad?, soyad?, adresi, imzas? ve ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr ?nternet adresinden al?nacak evrak referans numaras? bulunmal?d?r.