Normal Doğum Hakkında

0
24

Dünya üzerinde en s?k yap?lan ameliyatlardan birisi olmas?na ra?men: sezaryen hala riskli ameliyatlardan birisi olarak kabul edilir. Ancak annenin veya bebe?in hayat?n? tehlikeye sokacak herhangi bir durumda do?um sezaryenle gerçekle?tirilmelidir. Sezaryen ameliyat oranlar? h?zla artmakta ve gün geçtikçe endikasyonlar geni?letilmektedir. Baz? durumlar da gerçekten normal vaginal yoldan do?um mümkün olamaz ve bu durumlarda sezaryen yap?lmal?d?r ancak anne ve bebek sa?l??? için en sa?l?kl? ve do?al olan?n normal do?um oldu?u art?k dünyada yayg?n kabul görmektedir, bu nedenle zorunlu olmad?kça sezaryen yap?lmamas? ve normal do?um oranlar?n?n ülkelerde daha fazla artt?r?lmas? önerilmektedir. Ülkemizde son y?llarda sezaryen oranlar? oldukça yükselmi?tir, bunun çe?itli sebepleri vard?r ancak dünyadaki geli?mi? ülkelerde oldu?u gibi bizde de normal do?um oranlar?m?z? artt?rmak için çal??malar ba?lam??t?r.

Peki s?kl?kla hangi durumlarda sezaryen yap?yoruz? En s?k sezaryen sebepleri DAHA ÖNCE SEZARYEN AMEL?YATI GEÇ?RM?? OLMAK ve D?STOS? (bebek ve annenin do?um kanal? aras?nda uyumsuzluk) dir. Bunlardan ba?ka makat do?umlar, bebe?in e?inin do?um kanal?n? tam olarak kapatt??? durumlar, çok iri ( > 4500 gr.) veya çok küçük bebekler, geçirilmi? rahim ameliyatlar? ( myomektomi gibi), bebek kalp at??lar?n?n bozulmas?, ilerlemeyen eylem, kordon sarkmas?, bebe?in e?inin zaman?ndan önce ayr?lmas?, aktif HSV, HPV, HIV enfeksiyonlar?, do?um kanal?n?n kemik yap?s?nda belirgin bozukluk olan durumlar ve do?um kanal?n? kapatan kitleler varl???nda sezaryen do?um yap?lmal?d?r.

Peki iste?e ba?l? sezaryen yap?labilir mi? Asl?nda bu sorunun pek çok etik, sosyal ve kanuni çeli?kileri mevcuttur. Hasta kendi kendine sezaryen karar?n? verebilecek yeterli donan?mda m?? E?er hasta kendi iste?iyle sezaryen olduktan sonra, sezaryene ba?l? bir sorun ç?karsa, bunun sorumlusu doktor de?il midir? Bu hususta bir de operasyonun mali yükü mevcuttur elbette ki. Günümüzde devlet hastanelerinde iste?e ba?l? sezaryen yap?lmamaktad?r. Ancak devlet hastanelerinin ço?unda sezaryen operasyonu için yeterli teknik altyap? ve personel mevcuttur.Ba?l?ktaki sorunun hala kesin bir cevap olmad??? çok a?ikard?r. Ancak her iki do?um ?eklinin de kendince riskleri mevcuttur.

Asl?nda dünyaya gözlerini yeni açmak üzere olan bebek ve anne için do?um ?eklini belirlerken; sezaryenin veya normal do?umun avantaj ve dezavantajlar? gözönünde bulundurularak; doktor ve ailenin beraber karar vermeleri gerekmektedir.

Kaynak :

http://www.jinekolojivegebelik.com/2007/10/normal-doum-mu-sezaryen-mi.html

Google dan Gelen Aramalar: