Kur’’an ve Tevrat’’a Göre Nuh’’un Gemisi

0
31

Nuh gemisi günümüzden yakla??k 7.500 y?l önce Hz.Nuh taraf?ndan yap?lm??t?r. Nuh?un gemisi genelde tahtadan yap?ld??? san?l?rken asl?nda metalden yap?lm??t?r.

Geminin hareketi kol gücü ya da yelkenle gidilmemi?, bilinenin aksine buhar gücüyle hareket etmi?tir. Hz.Nuh?un gemisi uzunlu?u 205 metre 27 santim, denizden yüksekli?i ise 20.5 metre bu ebatlar yakla??k yüzy?l önce batan Titanik gemisinin ebatlar?ndad?r. Bu boyut tüm hayvanlar?n (iki?er iki?er) girebilecek büyüklü?ü oldu?unu göstermektedir. Amerikal? ressam Edvard Hicks (1780-1849) Nuh?un gemisine hayvanlar?n?n al???n? konu eden bir resim yapm??t?r.

Tevrat??n Tevkin (Yarat?l??) bölümünde anlat?lana göre ??Tanr??n?n insan ve di?er canl? ?rklar?n?n devam etmesi için büyük tufandan önce Nuh?un yapmas?n? emretti?i efsanedir. Gemi Nuh?un ailesi ve dünyada bulunan di?er hayvanlar?n korumaya al?nmas? amac?yla haz?rlanm??t?r.?? Bu efsaneye göre Tanr?, sapk?n insano?lunun bir ceza vermek için yeryüzündeki tüm canl?lar? yok edece?ini söyler. ??Rab bakt?, yeryüzünde insan?n yapt??? kötülük çok, akl? fikri hep kötülükle, insani yaratt???na pi?man oldu. Yüre?i s?zlad?. ?? Yaratt???m insanlar?, hayvanlar?, sürüngenleri, ku?lar? yeryüzünden silip ataca??m. Çünkü onlar? yaratt???ma pi?man oldum.?? Ama Nuh?un Rabb?in gözünde lütuf buldu. ( Yarad?l?? 6: 5-8 ) Bu, Tanr??n?n insano?luna bir ?ans vermesine sebep olur. Bu yüzdendir ki Tanr?, Nuh? gemisine her canl?dan iki?er, baz? tür hayvanlardan yedi?er (ku?lardan yedi?er) almas?n? emretmi?tir. Yine Tevrat?ta ”Kendine gofer a?ac?ndan bir gemi yap. ?çini d???n? ziftle, içeriye kamaralar yap.

3511_nuhun_gemisi

“Gemiyi ?öyle yapacaks?n;  uzunlu?u üç yüz, geni?li?i elli, yüksekli?i otuz ar??n olacak. Pencere de yap, boyu yukar?ya do?ru bir ar??n? bulsun. Kap?y? geminin yan taraf?na koy. Alt, orta ve üst güverteler yap. Yeryüzüne tufan gönderece?im. Göklerin alt?nda soluk alan bütün canl?lar? yok edece?im. Yeryüzündeki her canl? ölecek. Ama seninle bir antla?ma yapaca??m. O?ullar?n, kar?n, gelinlerinle birlikte gemiye bin. Sa? kalabilmeleri için her canl? türünden bir erkek, bir di?i olmak üzere birer çifti gemiye al. Çe?it çe?it ku?lar, hayvanlar, sürüngenler sa? kalmak için çifter çifter sana gelecekler. Yan?na hem kendin, hem onlar için yenebilecek ne varsa al, ilerde yemek üzere depola.” (Yarad?l?? 6: 14-21)

Tufan?n geldi?i gün Tevrat?a göre ??Nuh alt? yüz ya??ndayken, o y?l?n ikinci ay?n?n on yedinci günü enginlerin bütün kaynaklar? f??k?rd?, göklerin kapaklar? aç?ld?. Yeryüzüne k?rk gün k?rk gece ya?mur ya?d?. (Yarad?l?? 7: 11-12) ??Gemi yedinci ay?n on yedinci günü A?r? da??na oturdu??. (Yarad?l?? 8:4) Geminin A?r? da??nda oldu?unu kan?tlayacak o döneme ait çivi yaz?s?yla haz?rlanm?? Asur yaz?tlar? bulunmu?tur.

Kur?an-? Kerim ise Hz.Nuh?un gemisini nas?l yap?ld??? ?öyle aç?klanm??t?r. ??’Hz.Nuh’un gemisi saçtan yap?lm?? ve buharla çal??an bir gemiydi. Üç tabakadan olu?uyordu. Alt tabakada vah?i ha?arat denilen hayvanlar, orta tabakada sair ehli hayvanlar, üst tabakada Hz.Nuh ile kendisine iman etmi? olanlar bulunuyordu.??

nu

Allah, Hz.Nuh?a ?öyle söylemi?tir;” ??Nihayet emrimiz geldi?i ve tennur (tand?r veya geminin kazan?) tutu?up parlad??? zaman dedik ki; erke?i ve di?isi olan her canl?dan iki?er tane, aleyhlerinde hüküm verilmemi? olanlar?n d???nda aileni ve iman etmi? olanlar? geminin içine yükle.” (Hud suresi: 40)

Kur?an da Hz. Nuh?un gemisinin büyük tufandan sonra Cudi da??na oturdu?u yazmaktad?r. Hud suresinde ?? Ey yeryüzü! Yur suyunu. Ey gök! Tut suyunu?? denildi. Su çekildi i? bitirildi. Gemi de Cudi?ye oturdu?? ?eklinde anlat?l?r. Kur?ana göre Cudi?nin Musul?a yak?n yerde oldu?u bahsedilir. Cudi da?? ??rnak??n Cizre ilçesinde bulunur. ??rnak ?? ?ehr-i Nuh?? anlam?na gelmektedir. Cudi da?? He?tan köyünde Nuh taraf?ndan kuruldu?una inan?l?r. He?tan ??seksenler?? anlam?na gelmesi, seksen ki?iye atfen böyle an?lmaktad?r.