Klavyenin İcadı, F-Q Klavye Karşılaştırması ve Tarihçeleri

0
51
Klavyenin İcadı

4390_zko_teardrop-300x197Q Klavye
Q klavye olarak bilinen tu? dizilimi asl?nda daktilonun icat edildi?i günden beri de?i?memi?tir. Neden bu ?ekilde dizildi?i konusunda çe?itli söylentiler de mevcuttur elbette. Bu söylentilerin içerisinde en yayg?n olan hikayesi ise; Yaz? makinesinin mucidi olan Christopher Latham Sholes, 1867?de cihaz?n patentini alm?? ve ilk çal??an örnekleri ortaya koydu?u s?rada cihaz?n tasar?m?n?n neden oldu?u mekanik bir sorunla kar??la?m??t?r. ?cat etti?i bu makinenin harfleri kâ??da basmak üzere kulland??? mekanik harf kollar?, kapal? bir kutunun içinde yer almaktad?r. ?ki kol birden kâ??da do?ru havaland???nda ka??d?n içerde s?k??mas?na neden olmaktad?r. Christopher bu sorunun çözümü için, yazar?n yaz?m h?z?n? yava?latmak üzere harflerin yerlerini olabildi?ince kar??t?rarak en çok kullan?lan harfleri elin en zor ula?abilece?i yerlere yerle?tirmeyi uygun görmü? ve Q klavye ad?n? verdi?imiz harf dizilimi ortaya ç?kartm??t?r. Asl?nda bir nevi daktilonun h?zl? yazmaya kar??l?k fazla bozulmas?ndan dolay?, yava? yazmaya zorlama amac?yla ortaya ç?km??t?r diyebiliriz. Özellikle en çok kullan?lan harflerin yeri klavyede en ücra kö?elere da??t?lm??t?r. Bu ?ekilde yayg?n olarak sa? elini kullanan insanlar?n zay?f ellerini kullanmak zorunda b?rak?lm??, bu harfler de itinayla sol tarafa do?ru toplanm??t?r.Asl?nda Q klavye ?ngilizce de dahil neredeyse hiçbir dil için faydal? de?ildir. Her dile ayr? olarak klavye üretilmesine kar??l?k yayg?n olarak kullan?lan? Q klavyedir.

F Klavye
Türkçeye en uygun olan, Türkçe için geli?tirilmi?tir bir klavye çe?ididir. Okunu? olarak ‘Ef’ diye tabir etsek de asl?nda do?ru okunu?u ‘Fe’ Klavyedir. Q klavyenin aksine F klavye daktilolarda kolay, h?zl? ve hatas?z yazmak amac?yla, Türkçede çok s?k kullan?lan seslerin kar??l??? olan harfler F klavyede kolay ula??labilecek yerde, harflerin kullan?lma oranlar?, hece ve söz yap?s?, parmaklar?n kullan?labilir kuvvetleri ve i?levsellikleri göz önünde bulundurularak üretilmi?tir. Bu bak?mdan F klavye Q klavyeden daha üstündür diyebiliriz. Türkiye’deki tüm daktilo makinelerinin Milli Klavye’ye dönü?türülmesi, 1963 y?l?nda Gümrükler Kanunu’na eklenmesi ve 1974 y?l?nda Türk Standartlar? Enstitüsü taraf?ndan Zorunlu Standart olarak onanmas?yla kesinle?ti?ini söyleyebiliriz. F klavyenin mucidi ve bu standard?n gerçekle?mesini sa?layan ki?i ise ?hsan S?tk? Yener’dir.
Yakla??k olarak 30.000 Türkçe söz ölçü al?nm??t?r. Bu de?erlendirme sonucunda çok kullan?lan birkaç harflerden a harfi 26.323, e harfi 16.308, k harfi 13.542, i harfi 13.384 kez, m harfi 11.263, l harfi 10.496, t harfi 9.669, r harfi 8.698 kez geçmekteydi. Q klavyede ise en çok kullan?lan kelimeler, en uç noktalara yerle?tirilmi?ti.

Google dan Gelen Aramalar: