Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » Bilgilenmek İstiyorum ? » Dev İpek Böceği Güveleri Nasıl Canlılardır?

Dev İpek Böceği Güveleri Nasıl Canlılardır?

Saturniidae familyas?, dünyadaki en büyük ye en gösteri?li güvelerden baz?lar?n? bar?nd?r?r. Ayr?ca uzun arka kanat kuyruklar?yla donat?lm??, en güzel renkli güvelerdendir.

Yayg?n Ad?: Dev ?pekböce?i Güveleri (kral güvesi, imparator güvesi)

Familya: Saturniidae Tak?m: Lepidoptera

Tür Say?s?: Yakla??k 1,100 (69?u A.B.D.’de) Kanat Aç?kl???: Yakla??k 3-36 cm aras?.

Fiziksel Özellikleri: Renkleri de?i?ken, genelde parlak ve etkileyici; ön kanatlar? nispeten uzun, dar ve uca do?ru incelen bir yap?da; arka kanatlarda benekler ve kuyruklar; dinlenme s?ras?nda kanatlar?n? kenarlara uzat?r; frenulum yok; kafa küçük; vücut yo?un k?ll?; hortum k?sa veya hiç yok; di?ilerde duyargalar basit pektinat yap?dayken erkeklerde daha geni? ve yo?un pektinat yap?da; duyma organ? yok; t?rt?l sümüksü, tüylü ve batan dikenli yap?dad?r.

Al??kanl?klar?: Yeti?kinleri gece ya?ar; çok az? gün içinde veya alaca karanl?kta aktiftir; gece ya?ayan türler ???ktan kolayca etkilenirler; t?rt?llar? belirgin gruplar halinde dururlar.

Ya?am Çizgisi: Di?iler çok uzaklardaki erkelerin geni? ve tüysü duyargalar?yla alg?layabilecekleri feromonlar salg?lar; baz? türler görerek kur yapmak için gündüzü seçerler; türe ba?l? olarak tek tek ya küçük gruplar ya da çok geni? y???nlar halinde yumurtlar.

Beslenme Tarz?: Yeti?kinler beslenmez; t?rt?llar esasen a?açlar olmak üzere çok çe?itli yapraklarla beslenir.

Ya?am Alan?: En yayg?n olarak ormanlarda ayr?ca bahçe, ?ehir arazileri, da?l?k bölgeler ve aç?k alanlarda.

4395_saturniid[resim2]Attacus edwardsi, dünyadaki en büyük güve- az say?daki atlas güvelerinden biridir. Atlas güveleri Asya’dan gelir fakat koleksiyonerlerin ilgisinden dolay? tükenme tehdidi alt?na girebilir. Kanat geni?li?i 30 cm’e kadar ç?kabilir. Saturniidae familyas?n?n oldukça çekici ve çe?itli güveleri, yo?un olarak Asya’da bulunan Bombycidae familyas?n?n gerçek ipekböce?i güveleriyle kar??t?r?lmamal?d?r.Yeti?kin saturniidler a??r? tüylü ve kafalar?na oranla daha büyük olan vücutlar?yla ay?rt edilebilirdir. Birçok türde özellikle tropik bölgelerde, arka kanatlar önemli uzunluklara ula?an kuyruklarla donat?lm??t?r. Saturniidae tropikal bölgelerde rastlanan baz? muazzam türleri dikkate de?erdir. Atlas güvelerinin Asya ve Avrupa’da rastlanan di?ileri, Attacus atlas, 30 cm’e varan kanat aç?kl???na ula?abilir.

Avustralya ve Yeni Gine’nin tropikal ya?mur ormanlar?n?n ücra kö?elerinde, Herkül güvesinin “Coscinocera hercules”, kanat aç?kl???n?n 36 cm’e ula?t??? söylenir. Avrupa’da ise Avrupa’n?n en geni? kanat aç?kl???na sahip güvesi unvan? 13 cm ile tavus ku?u güvesine, Saturnia pyri, aittir. Kuzey Amerika’da rekor 15 cm kanat aç?kl??? ile Hyalophora cecropia, cecropia güvesinindir. Saturniid yumurtalar? genelde geni?, düz ve son derece pürüzsüzdür. Tek ba?lar?na, iki ve üçerli veyahut kolonyal t?rt?llarda büyük kitleler halinde b?rak?labilirler. Kitlesel olarak b?rakma Kuzey Amerika bölgesindeki koyun güvesi, Hemileuca eglanterina, gibi türlerde gözlenir ve özellikle iç ve Güney Amerika Dirphia’lar? gibi tropikal cinslerde yayg?nd?r. Birçok saturniid türüne özgü vücut ve bacaklar?n yo?un “kürklü” yap?s? Peru’nun ya?mur ormanlar?ndaki yapraklarda bulunan Dirphia türlerinde oldukça belirgindir.

Saturniid t?rt?llar? esasen çok çe?itli familyalardan a?açlar?n yapraklar?yla beslenirler. Saturniid t?rt?llar?n?n büyük k?sm? topra??n içinde s?? bir hücreye gömülü, ç?plak pupa olu?turuyorsa da di?erleri pupa evresini zengin ipek kozas? içinde yapraklara veya t?rt?l?n bat?c? tüylerine kat?larak geçirir.A?aç dallar?nda topu halde pupa evresini geçiren baz? türler etraflar?n? adeta rahats?z edici dikenlerden olu?an bir savunma “bulut”uyla doldurur. Il?k bölgelerde koza, k?? boyunca yiyecek bitkiye maruz kalarak duran sert bir kapsül olsa da sonbaharda dü?ebilir. Geni?, taraks? bir duyargaya sahip olan bu ay güvesi Actias luna, Tennessee Büyük Smoky Da?iar?’nda bir ormanda bir yapra?a tünemi?tir, bu da aç?kça onun bir erkek oldu?unu gösterir.

Kaynakça:
BBC Vah?i Do?a Ken Preston-Mafham

Cevapla

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.