Alyans Neden Sol Elin Yüzük Parmağına Takılır?

0
48
Alyans Neden Sol Elin Yüzük Parmağına Takılır

4390_zko_teardrop-300x197Her insan bir gün evlenip, mutlu bir yuva kurmay? hayal eder. Bir kad?n ve bir adam?n ömür boyu, iyi günde kötü günde, hastal?kta ve sa?l?kta birbirini asla b?rakmayaca?? anlam?na gelen evlilik ciddi bir i?tir. Evlenmek kadar evlili?i yürütmekte oldukça zordur. Her ailenin adetleri, gelenek ve görenekleri fakl?d?r. Ama evlili?in olmazsa olmaz? alyanst?r.Çok az çift alyans tercih etmemektedir. Alyans iki insan? birbirine ba?layan bir semboldür. Yuvarlak olu?u hiç bitmeyecek bir sevgiyi ifade etmektedir. ?lk olarak M?s?rl?lar taraf?ndan kullan?lm??t?r. Günümüzde evlilik d???nda da kullan?lan alyans ba?l?l??? temsil etmektedir.
Alyans?n sol elin 4. parma??na tak?ld???n? hepimiz biliriz. Peki neden ? Bunu çok etkileyici bir hikaye, bir varsay?m ile anlatabilirim. Be? parma??m?z?n her birinin ifade etti?i ?eyler farkl?d?r. Ba? parma??m?z anne ve babam?z?, i?aret parma??m?z karde?lerimizi, orta parma??m?z kendimizi, yüzük parma??m?z e?imizi, serçe parma??m?z ise çocuklar?m?z? ifade eder. ?ki elimizi kar??l?kl? avuç içleri birbirine bakacak ?ekilde kapatal?m. Orta parma??m?z? bükerek s?rt s?rta birle?tirelim.

?imdi anne ve babam?z? ifade eden parmaklar?m?z? ay?rmaya çal??al?m. Ay?rabiliriz. Çünkü anne ve babam?zdan bir gün ayr?laca??z. Karde?lerimizi temsil eden parmaklar?n? da ay?rabiliriz. Çünkü bir gün gelecek karde?lerimizden de ayr?laca??z. Hepimiz yuvadan uçaca??z. Çocuklar?m?z? temsil eden serçe parmaklar?m?z? da ay?rabiliriz. Çünkü onlarda bir gün yuvalar?n? kurup yan?m?zdan uçup gidecekler. ?imdi yüzük parmaklar?m?z? ay?rmaya çal??al?m. Ayr?lmayacaklar. Çünkü o e?imizi temsil eden parma??m?z. Evlilik demek ömür boyu birliktelik demektir.