Ana Sayfa Blog

Cami Halısı

0

Nuru_Osmaniye_Yesil_Gobekli_Cami_Halisi

Yurt ve cami gibi topluma aç?k olan ortak kullan?m alanlar?nda kullan?lmakta olan hal?lar; belirli zaman aral?klar?nda temizlenmeli ve çe?itli bak?mlar? düzenli olarak yap?lmal?d?r. Az öncede belirtti?imiz gibi, ortak kullan?m alan? oldu?u için halka aç?k olan bu yerler, binlerce ki?i taraf?ndan kullan?lmaktad?r. Binlerce ki?i tarafından kullanılan bu hal?lar normal olarak çok s?k bir ?ekilde kirlenmekte olup ayn? zamanda y?pranmaktad?r.

 

Tamamen mekan?n zeminin boyutlar?na göre özel olarak üretilmekte olan bu hal?lar; zemine bir kez yerle?tirildi?i için, kullan?m süresi dolana dek yerinde durmaktad?r. Kolay bir ?ekilde yerinden kald?r?lmayan bu hal?lar?n temin edilece?i firma; hal?n?n uzun süre kullan?m? ve temizlik i?lemleri gibi durumlarda y?pranmadan uzun süre kullan?labilmesi için büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenle hal?n?n temin edilece?i firma geni? çapl? bir ara?t?rma sonucu özenle seçilmelidir.

 

Cami Hal?s? Çe?itleri

 

Yurt odas? ve cami gibi ortak kullan?m alanlar?nda kullan?lacak olan hal? di?er hal?lardan oldukça farkl? bir yap?ya sahiptir. Yurt odalar? veya camilerde kullan?lacak olan hal?, t?pk? hal?flex gibi bir kereye mahsus olmak üzere zemine dö?enir ve kullan?m süresi boyunca zeminde yer al?r. Y?kama ve temizlik i?lemlerinde dahi ço?u zaman yerinde yap?l?r. Bu nedenle cami hal?s? caminin zemin ölçülerine göre özel olarak üretilmektedir. Camilerde kullan?lan hal?; safl? cami hal?s? olabilir.

 

Ayasofya_Turkuaz_Safli_Cami_Halisi

Ayn? ?ekilde göbekli cami hal?s? ?eklinde de olabilir. Üretilecek olan cami hal?s?nda yer alacak saf say?s?, safl? cami hal?s? için de?i?iklik gösterebilir. Bu de?i?ikli?in sebebi, caminin mimari yap?s? ile alakal? bir durumdur. Caminin mimari yap?s? ve cami içerisinde yer almakta olan kolon ya da kolonlar, bir s?rada yer alan saf say?s?n? etkileyebilir. Cami hal?s? üretim a?amas?na geçmeden önce, caminin içerisi ve mimari yap?s? göz önünde geçirilip daha sonra belirlenen hal? haz?rlanmaktad?r.

 

Cami Hal?s? Konusunda Firmam?z

 

Çelebizade markas? olarak biz cami hal?s? üretimi konusunda hizmet vermekteyiz. Üretmi? oldu?umuz cami hal?s? mü?terilerimizin iste?i üzerine safl? cami hal?s? ?eklinde olabilmektedir. Ayn? ?ekilde göbekli cami hal?s? ?eklinde de olabilmektedir. Ayn? zamanda yurt hal?s? hizmeti de vermekte oldu?umuz firmam?z ile bu sektörde uzun zamandan beri hizmet vermekteyiz. Üretmi? oldu?umuz hal?lar kaymak tabanl? olmak ile birlikte; anti alerjik, tüy ve toz b?rakmaz, anti statik, anti bakteriyel ve benzersiz renk ve tasar?mlara sahiptir. Cami hal?s? konusunda hizmet vermekte olan firmam?z ile üretmek oldu?umuz hal?lar?m?z sizin isteklerinize göre üretilmektedir.

Bilali_Habesi_Bordo_Gobekli_Cami_Halisi

Düzce entegre tesislerimizde kurulu olan firmam?z 72.000 m2 alana kurulu olup, 250 çal??an? ile ülkemizde bu sektöre hizmet etmektedir. Ürünlerimizden biraz bahsedecek olursak safl? cami hal?lar? modellerimiz; “Abdulmecid Antik Mavi Safl? Cami Hal?s?” , “Abdulmecid Antik Ye?il Safl? Cami Hal?s?” , “Abdulmecid Bej Safl? Cami Hal?s?” , “Abdulmecid Bordo Safl? Cami Hal?s?” gibi çe?itler ile mevcuttur. Göbekli cami hal?s? modellerimiz ise; “Bilali Habe?i Bordo Göbekli Cami Hal?s?” , “Bilali Habe?i Mavi Göbekli Cami Hal?s?” , “Bilali Habe?i Turkuaz Göbekli Cami Hal?s?” , “Bilali Habe?i Ye?il Göbekli Cami Hal?s?” ?eklindedir.

Darulhadis_yesil_safli_cami_halisi

Cami Hal?s? Fiyatlar?

 

Çelebizade hal? firmas? olarak temel gayemiz mü?terilerimize bol renk ve bol model seçenekleri sunmak ile birlikte; kir tutmaz olup, insan sa?l???na kar?? zararl? olmayan, temiz, kaliteli ve dayan?kl? bir hal? üretmektir. Az önce belirtti?imiz hal? modellerinden ziyade onlarca farkl? hal? modeline göre fiyatlar?m?z de?i?mektedir. Daha fazla hal? modeli renk seçene?i için celebizadehali.com web adresimizi ziyaret ederek ürünlerimiz hakk?nda bilgi sahibi olabilir ve hal? fiyatlar? için bizimle ileti?ime geçebilirsiniz.

 

 

Desi İşyeri Alarm Ürünlerini Almalı mısınız?

0

desi-alarm-burada-satilirH?rs?lar?n en birincil hedefi, i?yerleridir. K?sa sürede iyi bir para veya de?erli mal kald?rabilecekleri yerleri tercih eden h?rs?zlar?n evlerden çok i?yerlerine ra?bet ettiklerini ifade edebiliriz. Dolay?s?yla i?yeri sahiplerinin mekanlar?n? koruma konusunda çok daha dikkatli olmalar? gerekir. Bugün birçok i?yerinde kamera sistemleri yer al?r. Ancak bu kamera sistemleri birçok toplumsal olaya yönelik bir çözüm olsa da, gece saatlerinde gerçekle?en h?rs?zl?k olaylar?na yönelik cayd?r?c? bir tedbir olmaktan ç?km??t?r.

Neden alarm sistemi?

Kamera sistemlerinin yetersiz kald??? yerde alarm sistemlerinin devreye girmesi elzemdir. Böylece i?yerlerinin herhangi bir güvenlik aç???na maruz kalmadan h?rs?zl?k olaylar?na kar?? korunmas? mümkün hale gelebilir. Desi i?yeri alarm ürünleri kamera sistemlerinin oldu?u veya olmad??? i?yerleri için tercih edilebilecek en iyi ürünler aras?nda yer al?yor. Yüksek cayd?r?c?l?k özelli?ine sahip alarm sistemi, h?rs?zl?k giri?imleri halinde devreye girerek yüksek desibel ses ve haberle?me sistemiyle ilgili ki?ilere mesaj göndererek, h?rs?zl?k giri?imini ilk dakikadan itibaren haber verebiliyor. viagra fiyatı

Alarm sisteminin devreye girmesinden sonra panikleyen h?rs?zlar?n olay yerinden uzakla?maya çal??malar? i?yerinin korunmas? için önemlidir. Alarm sistemleri birinci sirenle bunu gerçekle?tirir. ?kinci bir sirenle de geri dönmeyi dü?ünen h?rs?zlar? bir kez daha panikletir. Ev ve i?yerlerinizin korunabilmesi için önemli bir ürün olan alarm sistemleri, farkl? özellikleriyle yüzde yüz koruma sa?layabilir. Ancak dü?ük bütçeli alarm sistemlerinin özellikleri aç?s?ndan yüzde yüz koruma sa?lamayacaklar?n? da not edebiliriz.

Desi Alarm taraf?ndan yerli mühendislik olarak sunulan alarm ürünlerinin her türlü bak?m, onar?m ve tamiri yetkili servisler taraf?ndan yap?l?yor. Montaj i?lemleri de dahil olmak üzere uzman ekip taraf?ndan birçok destek sunuluyor. Böylece mü?terilerin alarm sistemleriyle ilgili herhangi bir s?k?nt? ya?amamalar? sa?lan?yor. viagra fiyat

Hem uygun hem kaliteli

?thal ürünlere oranla çok daha uygun fiyata sizlere sunulan Desi alarm ürünleri, birinci s?n?f mühendislik ve tasar?m?n ortaya ç?kard??? kaliteli bir üründür. Dolay?s?yla ithal edilen ürünlerle e?le?tirilmesi mümkün de?ildir. Yerli mühendislik ürünlerinden faydalanarak i?yerinizi koruyabilirsiniz.

Servis, Sat?? ve Montaj için 0850 304 46 16 – 0212 619 11 11 – 0216 572 55 10 numaralardan ve web sitemizden bizlere ula?abilir destek alabilirsiniz.

Alanya Popüler Safari Turları

0

 

Genel olarak safari turlar? söz konusu oldu?u zaman insanlar?n büyük bir k?sm?n?n akl?na öncelikli olarak gelen ?ey, bu turlar?n yurtd???nda oldukça fazla tercih edilen bu turlar ?imdilerde ülkemizde de s?kl?kla kullan?lmakta. Alanya ise safari turlar? söz konusu oldu?u zaman en iyi sonuçlar? ortaya koymas? ad?na tercih edilmekte. Ancak pek çok ki?i safari turlar?ndan istedikleri güzel sonuçlar? elde edemeyeceklerini dü?ünebilecektir. Halbuki son dönemlerde isteyen herkes bu turlar aras?ndan seçim yaparak tatillerini unutulmaz an?lar ile sonland?rm?? oluyor.

 

Alanya At Binme Turlar?

 

Normalde Alanya at binme turlar? denildi?inde insanlar?n ak?llar?na gelen ?ey, klasik tarzdaki turlar olabiliyor. Lakin bu turlar insanlar?n zamanlar?n? e?lenceli bir ?ekilde geçirmesine imkan tan?yor. Toros Da?lar?’nda ba?layan bu turda 3 saat boyunca sürmektedir. Bu turda tercih edilen atlar Alanya At Çiftli?i’nde gerekli olan bak?mlar? ve e?itimleri tamamland??? için insanlar ak?llar?nda herhangi bir soru i?areti kalmadan ba?ta Sydra Antik Kenti olmak üzere pek çok alan? gezme imkan?na eri?mi? olacakt?r.

 

Alanya ATV Motor Safari
Günde 2 kere yap?lmakta olan Alanya ATV motor safari turlar?, son dönemlerin en gözde safari turlar?ndan bir tanesi olarak bilinmekte. ?nsanlar daha öncesinde ATV konusunda herhangi bir deneyime sahip de?illerse tur öncesinde k?sa bir e?itim almalar?n?n ard?ndan safariye ba?layacaklad?r. Safari esnas?nda yaln?zca ATV ile gezilmeyecek, bununla birlikte dinlenme molas? verildi?inde isteyenler yüzebileceklerinden yanlar?nda mayolar?n? getirebilir.

 

Alanya Jeep Safari
Safariye farkl? bir anlam getirmekte olan Alanya Jeep Safari turlar?nda insanlar Alanya’n?n en güzel bölgelerinden bir tanesi olan Dim Ma?aras?’n?n etraf? gezilecektir. Burada var olan yerel güzelliklerin incelenmesinin ard?ndan ise Dim Çay?’nda bir yandan dinlenirken di?er bir yandan ise burada bal?k tutma imkan?na eri?mi? olacaklar. A??rl?kl? olarak Toros Da?lar?’nda yap?lmakta olan bu tur esnas?nda insanlar ac?kt???nda ise Dim Çay? üstünde yaln?zca yüzme molas? verilmeyecek ayn? zamanda ö?le yeme?i de verilecektir. Böylece insanlar Alanya’n?n en güzel yerlerini tek bir tur ile gezebilecek, safarilerini en e?lenceli ?ekilde tamamlam?? olacaklar.

Havalimanına nasıl ulaşırım?

0

Uçak bileti, tamam. Uçu?, tamam. Yolculuk o da tamam. Peki, hava limanlar?na nas?l ula??m sa?lar?z?

Son y?llarda yolculu?un temas? de?i?meye ba?lad?. Yüzy?llar önce yolcular deniz ya da toprak görürken ?imdiki yolcular bulutlar? ve gökyüzünü görmektedir. De?i?meyen tek ?ey ise insano?lunun yolculu?a ihtiyac? oldu?udur. ?nsanlar her gün bir yerden di?er yere sürekli olarak yolculuk etmektedir. Hiç merak edip uçu? haritalar?na bakt?n?z m?? Dünya üzerindeki uçu?lar anl?k olarak görüntüleyen haritalar var ve bunlar? evde oturdu?unuz yerden izleyebilirsiniz. Sadece uçaklar?n gün içerisindeki yer de?i?tirmelerine bakt???n?zda dünyan?n art?k ne kadar dinamik bir ya?ama yeri oldu?unu görebilirsiniz. Böyle bir hareketlili?i daha ayr?nt?l? olarak inceledi?imizde ise ula?t???m?z nokta uçak biletleri, uçak yolculu?u, hava liman?na ula??mlar gibi detay bilgilerdir.

Örne?in ?stanbul ?zmir Uçak bileti ni art?k birçok yerden elde edebiliyoruz. ?nternet olabilir, ça?r? merkezi olabilir hatta telefondaki küçük bir uygulamadan olabilir. Ama baz? yolcular?m?z?n akl?nda bilet almadan önce belirli sorular olmaktad?r. Bilet almadan önce ?unu dü?ünen birçok yolcu bulunmaktad?r: Uçak bileti alacam ama hava liman?na nas?l ula?aca??m? ?ehir merkezinden kolay ula??m yapan yolcular?m?za biraz ilginç gelebilir.?stanbul uçak bileti gibi hava liman? bulunan tüm illeri ve hepsinin metropol il olmad???n? dü?ünün. Ayr?ca kasaba ve köylerden de yolculuk için hava liman?na gitmek isteyen birçok yolcu bulunmakta. Uçak sefer saatlerini de dü?ünecek olursak bu konu s?k?nt?l? boyutlara varabilmektedir.

Baz? ?ehirlerde hava limanlar? ?ehir merkezine yak?n oldu?u için ula??mlar çok daha kolay olmaktad?r. E?er uzak bir yerden gelecekseniz biraz erken gelip hava liman?nda bekleme imkan?n?z bulunmaktad?r. Birçok hava liman?nda cafe ve restaurant hizmeti bulunmaktad?r.

Hava liman?na ula??m sa?lan?rken genelde servisler tercih edilmektedir. Birçok hava liman?n?n kendi sitesinde ula??m?n nas?l oldu?u k?saca belirtilmektedir. HAVA? ya da firmalar?n özel servisleri yazmaktad?r. Flypgs gibi hava yollar?ndan uçak bileti al?rken havalimanlar?n?n sayfalar?na bakarak servislere ula?abilirsiniz. Ayr?ca belediyelerde otobüs seferleri düzenlemektedir. Ve birçok belediye web sitesinde bu seferlere dair bilgiler bulunmaktad?r.

Özel araç, araç kiralama, taksi gibi araçlarla da ula??m sa?layabilirsiniz. Hemen her hava liman?nda özel araçlar için otopark bulunmaktad?r. Yine hava liman?n sitesine u?rayarak otopark kapasitelerini ö?renebilirsiniz.

 

Hosting ve Domain Nedir, Ne İşe Yarar?

0

Hosting ve domain sizin haz?rlad???n?z web sitesinin kurulmas? ve kullan?c?lar taraf?ndan t?klanarak kullan?lmas? için gerekli olan isim ve alan demektir. Bir internet sitesi kurmak ya da hosting ve domainle ilgili bilgi almak istiyorsan?z yaz?m?zdan faydalanabilirsiniz.

Hosting Nedir,Ne ??e Yarar?

Hosting web siteniz için belirli bir ücret kar??l???nda belirli bir alan ay?r?r ve bu alan? rahatça yönetebilmenizi ve 24 saat kesintisiz olarak kullanabilmenizi sa?lar. Hosting sayesinde ihtiyac?n?z olan kadar web alan?na sahip olabilirsiniz. Hosting al?rken ya da kullan?rken dikkat etmeniz gereken ?ey ne kadarl?k bir kullan?m alan?na ihtiyac?n?z?n olaca??n? iyi kestirmeniz gerekti?idir. Sitenizin büyüklü?ü ve sitenizi ziyaret eden ki?ilerin say?s? ile orant?l? olarak bir hizmet al?rs?n?z. Tabi ki siteniz daha çok kullan?lmaya ba?land???nda kullanaca??n?z alan artar. Ayn? zamanda sitenizi art?k daha çok ki?i ziyaret etmeye ba?lad?ysa da hosting hizmetini ald???n?z firma ile görü?erek ald???n?z hizmeti geni?letmelisiniz. Ziyaretçi say?s?n?n ve kullan?m alan?n?n artt??? durumlarda siteniz yava? çal??maya hatta baz? durumlarda sayfalar yüklenmemeye ba?lar.

Domain Nedir, Ne ??e Yarar?

Domain internet üzerinde kulland???n?z alan?n ad?d?r. Domain kelimesinin Türkçede ki kar??l??? budur. Bir alan ad?na yani domaine sahip olmadan bir internet sitesi olu?turamazs?n?z. Hosting ve domain sahibi olmadan ne yaz?k ki internet üzerinde bir siteye sahip olman?z ve bu siteyi yönetmeniz imkans?zd?r. Domain sayesinde kullan?c?lar sizin için verilmi? olan adresi yani domaini yazarak sitenize tek t?kla eri?ebilirler. Ayn? zamanda domain sizin net ortam?ndaki isminiz oldu?u için bir nevi etikettir. Bu sebeple sitenizde verilen hizmetle, firma ya da ?irket ad?n?zla domanin kesinlikle ba?lant?l? olmas? gerekir. Bir domain yaln?zca bir ki?i ya da kurum taraf?ndan kullan?labilece?i için size uygun olan domaini bulmak konusunda elinizi çabuk tutman?z gerekir. Domainlerin sat??? da mümkün de?ildir. Sadece kiralan?r. Sözle?me süreleri de?i?mekle birlikte her domainin fiyat? da ayn? de?ildir. Farkl? fiyatlarla farkl? domainler firmalar taraf?ndan elde tutulur. Bugün birçok alakas?z domain gelecekte kullan?labilece?i ve de?erlenece?i dü?ünüldü?ü için firmalar taraf?ndan elde tutulur.

Tesisatçılar su kaçağını nasıl buluyorlar ?

0

Tesisatç?lar su kaça??n? nas?l buluyorlar ? Teknoloji tesisat sektöründe el att? eskidendi k?r?p dökmek ?imdi kamera sistemleri ile çal??an tesisatç?lar sorunu noktasal olarak bulup tamir ediyorlar. Su kaça?? nas?l bulunur sitesi i?te bu bilgiyi sizlere ula?t?rmak için kurulmu?tur.

Su kaça??n?n meydana geldi?i bölgede fiziksel birçok hasar?n meydana gelmesi de olas?d?r. Bu kar??la??lan durum bazen eski yap?larda bazen de yeni yap?larda görülebilmektedir. Su etki etti?i alandaki malzemenin dayan?m ömrünü k?sa bir sürede tamamlamas?na neden olur. Gelin hep beraber su kaça?? sonras? olas? ne gibi fiziksel hasarlarla kar??la?abiliriz bunlara yak?ndan bakal?m.

Tesisatç?lar su kaça??n? nas?l buluyolar

?ayet duvarda meydana gelmi? ise, boyan?n kabarmas? oldukça do?ald?r. Boyan?n iki kat olmas? bile duvar?n kabarmas?na ve boyan?n dökülmesine engel olamayacakt?r. Ayr?ca bu estetik aç?dan ho? durmayan görüntülerin olu?mas?na neden olacakt?r. E?er su kaça?? tavanda kendini göstermi?se, damlalar halinde kolonilerin olu?mas? söz konusudur. Damlalar halinde bu koloniler bir süre sonra birle?erek tavan?n akmas?na neden olacak ve tavan?n sar?ya çalan bir renge bürünmesine yol açacakt?r. E?er su kaça?? problemi zeminde geçen bir tesisat üzerinde meydana gelmi?se, fayanslar?n bir süre sonra çöktü?ünü veya kabard???n? görebilirsiniz. Ayr?ca su kaça?? evin tüm havas?n? de?i?tirir. Rutubet ve nem olu?umu ortamda rahats?z bir havan?n hakim olmas? için yeterli bir sebeptir. Bunun bir sonraki evresi ise küf olu?umudur. Küfün rahats?zl?k verici o kokusu en az görüntüsü kadar istenmeyen bir durumdur. Su kaça?? problemleri tüm bu etkilerinin yan? s?ra e?er uzun süreler bir zemine tesir etmi?se, bölgesel parça kopmalar?na kadar neden olabilir. Çünkü su ile çözünen beton malzeme bir süre sonra kendisini b?rakma daha müsait bir durumda olacakt?r. Özetle yap?larda kontrol alt?nda tutulamayan her türlü su ak???, binaya zarar vermekte ve konutun de?erini a?a??lara çekmektedir. Bu yüzden tesisatta kullan?lan malzeme kadar, i?çilik de önemlidir. Günümüzde meydana gelen su kaçaklar?n?n büyük bir ço?unlu?u i?çilik ve kalitesiz malzeme kullan?m?ndan dolay? kar??m?za ç?kmaktad?r.
Su kaça?? bu bahsini etti?imiz durumlardan herhangi biri yüzünden gerçekle?mi? ise teknolojik olarak sorunun giderilmesi mümkündür. Ancak temiz bir i?çilik ve kaliteli malzeme bu sorunun varl???n? uzun vadede unutman?z için yeterli olacakt?r.
Sitemiz :

sukacaginasilbulunur.com

Cuma Namazında Davetin Önemi

0

Cuma mesajlar? ; Cuma günü, Müslümanlar?n toplanma ve kayna?ma günleridir. ?nsanlar?n, ki?isel i?lerinin yo?unlu?u nedeniyle birbirlerini görmekte zorland?klar? büyük ?ehirlerde, cuma namaz? mesajlar? bulu?ma ve kayna?ma için anlaml? bir neden olmaktad?r. Cuma mesajlar? ise insanlar? bu güzel günü hat?rlatmak büyük bir rol oynar. Bunun fark?nda olanlar; ki?isel programlar?n? Cuma namaz?na göre ayarlar.

Cuma Mesajlar?

Cuma ; cem olmak, toplanmak manalar?na gelir cuma günü, Müslümanlar için çok önemli bir gündür. Bu günde Müslümanlar camide toplan?p birlikte Cuma namaz?n? k?larlar topluca yap?lan bu ibadet, o günü bayram günü de?erine yükseltir.

Bu sebeble Cuma gününe Seyyidü`l-eyyam, yani, günlerin itibarl?s?,efendisi de denir. Cuma mesajlar? ise buna vesile olur. Bütün hay?rl? i?lerin Cuma günü meydana geldi?i; tarih boyunca pek çok kudsî hâdiselerin hep Cuma günü zuhur etti?i rivayet edilir. Cuma günü ayn? zamanda cuma gecesi ve cuma ak?am? anlam? da ta??maktad?r.

Cuma gecesi mesajlar? ; Asl?nda per?embe gecesinden bu tür hat?rlatmalar yap?lmaktad?r. Cuma gününe girilmeden bu güzel günün habercisi olan cuma gecesi mesajlar? gönderilmeye ba?lan?r. Bu sayede bir çok Müslümana fark?ndal?k yarat?r.

Cuma ak?am? mesajlar? ; Günü müjdelemek ad?n? yap?lan bu payla??mlar asl?nda bir görev olarak görülmektedir. Çünkü cuma namaz?na gitmeye vesile olan bir ki?i onun sevaplar?ndan da faydalan?r. ?nsanlar? bu güzel toplanmaya sevk etmek için gönderilen cuma ak?am? mesajlar? oldukça faydal? bir i?lem kabul edilmektedir.

Cuma günü mesajlar? ; Sabah namaz?ndan sonra ba?layan bir ileti trafi?i o günün anlam ve önemi ortaya koyan en büyük delillerden bir tanesi olarak görülür. Teknolojini geli?mesi ile beraber cuma günü mesajlar? oldukça h?zl? bir haberle?me kayna?? haline dönmü? ve ileti?imde çok daha etkili hale gelmi?tir.

Cuma namaz? mesajlar? ; Tabi ki di?er günler ve vakitler bize farz olmakla beraber her biri bir birinden önemlidir. Ancak cuma namaz? onlara k?yasla bir ad?m öne ç?kmakla beraber önemi bir o kadar fazlad?r. Bizler ise bu önemli gündeki görevimizi cuma namaz? mesajlar? göndererek sevdi?imiz dostlar?m?za hat?rlatmak ve onlar? te?vik etme ad?na önemli bir rol oynamaktay?z.

Kaynaklar :

  1. http://www.seoturka.com
  2. https://tr.wikipedia.org/wiki/Cuma

Ucuz uçak biletini nasıl alırım?

0

plusflycomUçak seyahatleri son dönemin çokça tutulan trendi halini ald?. Özellikle asker ve ö?renciler aras?nda talep oranlar?n?n artmas? aileleri de uçak bileti almaya yöneltiyor. Kulland?ktan sonra de?il hava yolu ?irketleri aras?nda da yap?lan kampanyalar, uçaklar?n otobüslerin önüne geçebilece?inin yolunu çiziyor.

Birçok yolcu SunExpress gibi hava yollar? ile uçak yolculu?unu hiç yapmadan önce baz? tereddütler içinde kal?yor. Konu hakk?nda pek bir bilgi olmamas?ndan dolay? vazgeçmeler sa?l?yor. Otobüs yolculuklar? hakk?nda en az?ndan büyüklerden bilgi alabiliyoruz ama birço?umuz için uçak kullan?m? bu ?ekilde olmuyor. Halk aras?nda yeni yeni kullan?m? artt??? için ço?u yolcu kendi ke?fetmek zorunda kal?yor. Uçak biletlerinin al?m? a?amas?ndan yolculuk sonras?na kadar birçok soru i?areti var. Bizde bu soru i?aretleri aras?nda uçak biletlerini nas?l ucuza al?r?z bundan bahsedece?iz.

Uçak biletleri alman?n birden fazla yolu vard?r. ?nternet üzerinden, acentelerden, hava limanlar?ndan ya da ça?r? merkezlerinden uçak bileti alabilirsiniz. E?er konu hakk?nda hiçbir bilginiz yoksa kabaca bir ara?t?rma yapmal?s?n?z. Bunu bireysel olarak yapman?z soru i?aretlerini daha olu?madan bitmesini sa?layabilir. ?nternet üzerinden gitmek istedi?iniz yer hakk?nda bir arama yap?n. Fiyatlar?, saatleri ve varsa hava liman? hakk?nda bilgiye bu kaba ara?t?rmadan yola ç?kabilirsiniz. Çünkü gidece?iniz yerde hava liman? yoksa ya da aktarmal? yüksek fiyatlar uçu?lar ç?k?yorsa ara?t?rman?z? sonland?rmaya yöneleceksiniz. Bazen iki yak?n ?ehir aras?nda uçak bileti almak yerine otobüs bileti daha mant?kl? olmaktad?r.

Fiyatlar, saatler ve hava liman? ula??m? gibi bilgilere bakt???n?zda kar??n?za uygun olabilecek yollar ç?k?yorsa buradan ba?lamak daha kolay olacakt?r. Örne?in ?zmir ?stanbul uçak bileti sat?n alaca??n?z zaman öncelikle kampanyalara bakman?z sizi ileri götürecektir. Kampanyalar bileti ucuza alman?z? ya da yan?nda ekstra bir ürüne sahip olman?z? sa?layabilir. Ucuzluk üzerine kampanya yap?lan bir dönemde herhangi bir uçak biletini normal de?erinin çok çok alt?nda alabilirsiniz. Kampanyalar? kontrol etmek için ise firmalar?n kendi siteleri ve haber siteleri üzerinden arama yapabilirsiniz. En pozitif sonuçlar? bu yol ile elde edebilirsiniz.

Ça?r? merkezlerini arayarak bilet alabilir ve biletler hakk?nda bilgi alabilirsiniz. Bilet fiyatlar?n?n s?n?f?n? sorabilirsiniz ya da uçakta fiyat?n ne zaman yükselece?ini sorabilirsiniz. Çünkü o an bileti alamay?p sonraya b?rak?rsan?z daha yüksek bir fiyat ödemek durumunda kalabilirsiniz.  Ça?r? merkezi üzerinden her zaman net bir bilgi alamayabiliyorsunuz ama en az?ndan yol gösterebilirler. Hatta baz? temsilcilerin yard?m? ile her ?ey daha kolay bir hale gelebilir.

Toplu sat?? gerçekle?tiren acenteler ise bu konuda size yard?mc? olmaktad?r. Hemen her firma uçu?lar?n? kontrol edebildikleri için tüm firmalar aras?nda k?yaslama yaparak sizi büyük bir külfetten kurtarabilirler. Ayr?ca son dönemlerde bu i?lemlerin internet üzerinde artmas? ile büyük bir kolayl??a kap?lar aç?ld?. ?ki güzergah aras?ndaki tüm alternatiflere tek seferde bakabilece?iniz plusfly.com gibi birçok siteler kuruldu. Bunlar aras?nda güvenilir olan? seçmeniz gerekiyor. Google bu konuda kalite ve ?effafl?k anlay??? ile size yard?mc? olmaktad?r.

Görümce Yerli Film Full HD izle Hdfilmkablosu.com

0

K?vanç Baruönü gibi bir ismin yönetmenli?ini yapt??? bu film de ise senaryo ?u ?ekildedir. Görümce izle yeliz ad?n da ki bir güzel olan kad?n erkek karde?i Ahmet ad?n da ki yak???kl? karde?ine fazlas?yla dü?kün, onu herkesten k?skanan bir kad?nd?r. O kad?n çok sevdi?i karde?ine hiç bir ?ekil de hiç bir kötü olay ya?atmamak ad?na kendi can?n? feda etmek için haz?r olan birisidir. Ondan ayr?lmak istemedi?i için karde?ini birlikte ya?amaya zorlam??t?r.

Ama karde?i ile ya?amak kadar hiç bir ?ey onu mutlu edememektedir. Full Film izle ama o Ahmet ad?n da ki karde? ise her ?art alt?n da ablas?na sayg? da kusur etmese de onun kendisini sevdi?ini dü?ünmez. Ancak bir gün Ahmet, Deniz ad?n da ki güzel bir kad?n ile tan???r. 2017 Komedi Filmleri ahmet ad?n da ki ki?i ise güzel kad?na a??k olur ve k?sa süre sonra evlilik teklif eder. Her ?ey ani bir h?z ile gerçekle?mi? oldu?u için boyutun farkl? olmas?na da neden olmu?tur. ??lerin ciddiye bindi?ini fark eden Yeliz ise, Ahmet ad?n da ki karde?inin ba??n?n da belaya girece?ini dü?ünür. Ama daha önce ki sevgililerine yapt??? gibi Deniz ad?n da ki ki?iye de hayat? dar etmeye karar verir.

Deniz müstakbel görümcesine kar?? son derece iyi niyetli davranmaktad?r, ancak Yeliz ad?n da ki ablan?n k?skançl???, karde?ini kapt?rmama konusun da ki inad? komik olaylara yol açacakt?r. Görümce full izle Bu komik olaylar ise hiç bir ?ekil de hiç bir zaman istemsiz olan konular?n olu?mas? ile birlik de konular çok farkl? bir yere çekilir. Farkl? yerler de ki konular? senaryo halin de izledi?iniz zaman her ?eyi kat ve kat fazlas? ile anlam?? olacaks?n?z. Filmin içeri?ini bu kadar anlatman?n da yeterli olaca??n? dü?ünüyorum. Çünkü film aç?k ve net bir ?ekil de anlat?lm??t?r. Anlatt???m?z zaman da filmin tad? kaçacak ve sizlere s?k?c? bir filmi iyi diye sundu?umuzu dü?üneceksiniz. Ama i?in asl?n? bu güzel filmi izledi?iniz zaman anlam?? olacaks?n?z. Tekfilmizlehd.com filmi izleyen herkese can? gönülden iyi seyirler diler.

Amatör Radyoculuk Nasıl Değişti?

0


ham-radio-outlet

DX, geleneksel radyonun icad?ndan hemen sonra meydana geldi. Dünya sava?lar?ndan sonra birkaç kez yeniden do?u?u ve göz önünde bulundurulan di?er birçok ilginç faktörleriyle büyüleyici bir tarihte rol oynamaktad?r. Ancak birçok yeni ba?layan, amatör radyoculu?un eskiden oldu?undan farkl? olup olmad???n? merak ediyorlar. Radyonun temel hedefi ayn? olsa da modern geli?im ve teknolojiyi göz ard? etmek pek mant?kl? de?ildir. Bu sebepten, amatör radyoculu?un teknolojik aç?dan de?i?ti?ini söyleyebiliriz. Ancak ana fikir ve i?levsellik de dahil olmak üzere gerisi ayn? kalm??t?r.

 

En belirgin de?i?im, FCC testinin gerektirdikleri ve sorular?nda görülebilir. Lisans, hala amatör radyocu olmak isteyen herkes için zorunludur. Bu aç?dan, kurallar ayn?d?r. Farkl? olan tek ?ey, testin kendisidir; çünkü hükümetin k?s?tlamalar ve kat? zorunluluklar koydu?u y?llara k?yasla kolayla?m??t?r. Çünkü bu ?iddetli ölçütlere, sava? döneminde gerek görülmü?tür.

Örne?in, Mors alfabesi s?navda zorunluydu. Tüm operatörler bunu en ba??ndan bilirdi. Zaman de?i?ti ve yeni ba?layanlar?n art?k Mors alfabesi ö?renmesine gerek kalmad?. Yine de, mors alfabesi, di?er amatör radyocularla sinyal kurarken hala en popüler yöntemlerden biridir. Bu da demek oluyor ki Mors alfabesi profesyonellik ve etiksel aç?dan hala k?smen zorunludur.

Modern DX Ekipman?

Modas? geçmi? tekniklerle ve DX radyo istasyonlar?yla alakal? çe?itli DX bilgilerine rastlayabilirsiniz. Hatta bu bile?enlerin hala, koleksiyoncular?n da haricinde di?er insanlar aras?nda da popülerli?ini korudu?unu ö?rendi?inizde ?a??rabilirsiniz. Amatör radyoculu?un en büyük avantaj? fevkalade bir güvenilirlik seviyesinde olmas?d?r. Wi-fi, Bluetooth, telefon ve di?er ileti?im yollar?yla ihtiyac?n?z kadar çal??abilir. Bu yüzden, felaket durumlar?nda acil servislerle ileti?ime geçmek söz konusu olunca amatör radyoculuk operatörleri büyük talep görmektedir.

 

DX radyo istasyonlar?, asl?nda, ayn? bile?enlere sahip olmas?na ra?men, di?er operatörlerle ba?lant? kurarken daha fazla frekans ve radyo dalgas? kullan?lmas? için y?llar boyunca türlü de?i?iklikler geçirdi. Bugün, yüksek kaliteli ayg?t ve dalga uzunlu?u, amatör radyocular?n, uzaydakiler oldu?u kadar dünyan?n herhangi bir yerindeki insanlarla da ileti?im kurmas?n? sa?lamaktad?r.

Robert, 1 Eylül 2016, 7:03

http://registrardaily.com/2016/09/01/ham-radio-changed/